Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Sat, 11 Jul 2020 04:37:25 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-11T04:37:25Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 <p>Adjudicaci&#243; definitiva de professors d'ensenyament de religi&#243; cat&#242;lica (Curs 2018-2019)</p> Fri, 10 Jul 2020 12:36:22 GMT 2933601 2020-07-10T12:36:22Z Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB): Comissions de serveis http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3319571&lang=ca&coduo=7 Fri, 10 Jul 2020 12:32:36 GMT 3319571 2020-07-10T12:32:36Z Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4213862&lang=ca&coduo=7 Fri, 10 Jul 2020 11:26:05 GMT 4213862 2020-07-10T11:26:05Z Educació treu a licitació les obres de millora de l'IES Madina Mayurqa per més de 150 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292824&lang=ca&coduo=7 Fri, 10 Jul 2020 11:10:01 GMT 4292824 2020-07-10T11:10:01Z Ajuts d'escolarització per l'alumnat dels centres de la Xarxa complementària, curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292793&lang=ca&coduo=7 Fri, 10 Jul 2020 11:00:00 GMT 4292793 2020-07-10T11:00:00Z Convocatòria de comissions de serveis a la Inspecció Educativa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4289382&lang=ca&coduo=7 <p style="color: #ff0000;">[08/07/2020]</p> <p><strong>RESULTAT DEL SORTEIG</strong></p> <p>- La designaci&#243; dels vocals titulars i suplents de la comissi&#243; de selecci&#243; que han d&#8217;actuar en el procediment convocat per la Resoluci&#243; de la directora general de Personal Docent de 3 de juliol de 2020 comen&#231;ar&#224; pels llinatges l'inici dels quals correspongui a les lletres<strong> XY</strong><br />- El sorteig ha establert que han d&#8217;iniciar l'actuaci&#243; els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra <strong>O</strong></p> <p><strong>SOL&#183;LICITUDS DE PARTICIPACI&#211;</strong></p> <p>- El termini per presentar les sol&#183;licituds ser&#224; del 8 al 21 de juliol, ambd&#243;s inclosos.<strong style="font-size: 0.8em;">&#160;</strong></p> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0080SSD&amp;version=1&amp;tipus=44'"> Acc&#233;s al tr&#224;mit </button></p> </div> </div> Fri, 10 Jul 2020 10:15:33 GMT 4289382 2020-07-10T10:15:33Z La presidenta Armengol visita l'ampliació del CEIP Ses Salines http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292566&lang=ca&coduo=7 Fri, 10 Jul 2020 08:32:42 GMT 4292566 2020-07-10T08:32:42Z NOVETAT: Resolució conjunta del conseller d'Educació, Univsitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d'organització i funcionament Curs 2020-21 i FAQ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4271765&lang=ca&coduo=7 <p>Novetat 9/7/2020 - Recull de preguntes freq&#252;ents</p> <p><span>Resoluci&#243; conjunta del conseller d&#8217;Educaci&#243;, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s&#8217;aproven les mesures excepcionals de prevenci&#243; i contenci&#243;, coordinaci&#243; i d&#8217;organitzaci&#243; i funcionament per fer front a la crisi sanit&#224;ria ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat aut&#242;noma de les Illes Balears per al curs 2020-2021</span></p> Thu, 09 Jul 2020 17:15:07 GMT 4271765 2020-07-09T17:15:07Z Segueix l'increment de personal investigador a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292032&lang=ca&coduo=7 Thu, 09 Jul 2020 13:59:14 GMT 4292032 2020-07-09T13:59:14Z Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzan els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4119081&lang=ca&coduo=7 <p>Concessi&#243; de 20 ajudes d'Excel&#183;l&#232;ncia acad&#232;mica per alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acad&#232;mic 2018-2019.</p> Thu, 09 Jul 2020 10:26:28 GMT 4119081 2020-07-09T10:26:28Z TRÀMIT INTERINS 2020-2021. Correcció errades publicació Requeriment esmena deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació - Registre General de Formació Permanent del Profesorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4291313&lang=ca&coduo=7 Thu, 09 Jul 2020 09:42:11 GMT 4291313 2020-07-09T09:42:11Z [Novetat: publicació de la resolució provisional] Sol·licitud de reducció horària per al professorat d'ESO, FP i Batxillerat amb contracte a jornada completa, en els centres concertats, per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4233547&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Novetats</strong></p> <p><strong>[ 09/07/2020 ]</strong><br /> Resoluci&#243; provisional del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 3 de juliol de 2020 per donar compliment, per al curs 2020-2021, a l&#8217;apartat onz&#232; de l&#8217;Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d&#8217;aprovaci&#243; de l&#8217;Acord de reprogramaci&#243; de l&#8217;Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l&#8217;ensenyament privat concertat de les Illes Balears.</p> <p>Es publiquen les instruccions per a la sol&#183;licitud de reducci&#243; hor&#224;ria per al professorat d&#8217;ESO, FP i Batxillerat amb contracte a jornada completa, en els centres concertats, per al curs 2020-2021</p> Thu, 09 Jul 2020 07:06:23 GMT 4233547 2020-07-09T07:06:23Z Surt a licitació el projecte de millora de l'IES Capdepera per gairebé 200 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4289741&lang=ca&coduo=7 Tue, 07 Jul 2020 12:31:34 GMT 4289741 2020-07-07T12:31:34Z Convocatòria per proveir llocs de feina reservats a la Inspecció Educativa (2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4077311&lang=ca&coduo=7 <p style="color: #ff0000;">[03/07/2020]</p> <p>Publicaci&#243; de l'adjudicaci&#243; provisional de destinacions.</p> <p>Els aspirants poden presentar reclamacions davant la Comissi&#243; en el termini de tres dies h&#224;bils comptadors des de l&#8217;endem&#224; de la publicaci&#243; de la relaci&#243; a tots els llocs indicats a la resoluci&#243;.<span style="font-size: 0.8em;">&#160;</span></p> <p><strong>&#160;</strong></p> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0080SSD&amp;version=1&amp;tipus=41'"> Acc&#233;s al tr&#224;mit </button></p> </div> </div> Tue, 07 Jul 2020 11:04:06 GMT 4077311 2020-07-07T11:04:06Z Instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4289450&lang=ca&coduo=7 Tue, 07 Jul 2020 10:17:06 GMT 4289450 2020-07-07T10:17:06Z GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4027747&lang=ca&coduo=7 <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos.</p> <p>S'obre un termini de set dies naturals comptadors des de l'endem&#224; del dia en qu&#232; es facin p&#250;bliques les llistes provisionals per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions a trav&#233;s del tr&#224;mit telem&#224;tic habilitat. En aquest tr&#224;mit s'ha d'incloure el model de reclamaci&#243; que podeu descarregar a la secci&#243; DOCUMENTS d'aquesta p&#224;gina.<br /><br /><strong>Important:</strong> Degut a les circumst&#224;ncies actuals (COVID-19) les llistes provisionals d'aspirants a funcionaris interins NO inclouen els m&#232;rits d'activitats de FORMACI&#211; Permanent del Professorat. Aquests m&#232;rits es publicar&#224;n el proper 20 de juliol i s'obrir&#224; un termini de set dies per presentar reclamacions &#218;NICAMENT a aquests m&#232;rits d'activitats de formaci&#243;.</p> <p>&#160;</p> <p>Acc&#233;s al tr&#224;mit:</p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0080SSD&amp;version=1&amp;tipus=42'"> Reclamacions Cos de Mestres </button></p> </div> </div> </div> <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0080SSD&amp;version=1&amp;tipus=43'"> Reclamacions Cossos de Secund&#224;ria </button></p> </div> </div> </div> <p>&#160;</p> <p><strong>Recordatori:</strong> Els tr&#224;mits de selecci&#243; de places, i tots els tr&#224;mits posteriors en general, s'han de fer de manera autenticada, aix&#242; &#233;s, amb Certificat digital, @Clave o usuari/contrasenya. NO ES PODRAN FER TR&#192;MITS AN&#210;NIMS.</p> Tue, 07 Jul 2020 09:24:51 GMT 4027747 2020-07-07T09:24:51Z Nota aclaratòria sobre autenticació d'interins a tràmits telemàtics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4210205&lang=ca&coduo=7 Tue, 07 Jul 2020 05:48:02 GMT 4210205 2020-07-07T05:48:02Z Orientacions per a l'elaboració del pla de contingència http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283996&lang=ca&coduo=7 Mon, 06 Jul 2020 13:31:49 GMT 4283996 2020-07-06T13:31:49Z HN seran les lletres de desempat del procés de Batxillerat del curs 2020/21 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4288258&lang=ca&coduo=7 Mon, 06 Jul 2020 11:22:16 GMT 4288258 2020-07-06T11:22:16Z Des d'avui es poden sol·licitar els ajuts d'escolarització per a alumnat dels centres d'educació infantil privats de la xarxa complementària http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4288032&lang=ca&coduo=7 Mon, 06 Jul 2020 10:07:12 GMT 4288032 2020-07-06T10:07:12Z Educació i La ONCE renoven col·laboració per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4287978&lang=ca&coduo=7 Mon, 06 Jul 2020 09:47:42 GMT 4287978 2020-07-06T09:47:42Z Contractes postdoctorals 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4281458&lang=ca&coduo=7 <p>L&#8217;objecte de la convocat&#242;ria, en r&#232;gim de concurr&#232;ncia competitiva, &#233;s la incorporaci&#243; de personal investigador al sistema de ci&#232;ncia i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnol&#242;gic, p&#250;blics o privats, ubicats a les Illes Balears.</p> Mon, 06 Jul 2020 06:39:18 GMT 4281458 2020-07-06T06:39:18Z TRÀMIT INTERINS 2020-2021. Requeriment d'esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4280641&lang=ca&coduo=7 Sat, 04 Jul 2020 07:23:01 GMT 4280641 2020-07-04T07:23:01Z Educació invertirà més d'1,1 milions d'euros en equips de protección per als treballadors dels centres educatius públics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4285262&lang=ca&coduo=7 Fri, 03 Jul 2020 12:23:39 GMT 4285262 2020-07-03T12:23:39Z La UIB disposarà d'un camp agrícola experimental per a activitats practiques de jadineria i horticultura http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4285243&lang=ca&coduo=7 Fri, 03 Jul 2020 12:15:23 GMT 4285243 2020-07-03T12:15:23Z La UIB disposarà d'un hivernacle altament tecnificat, únic a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4285228&lang=ca&coduo=7 Fri, 03 Jul 2020 12:12:29 GMT 4285228 2020-07-03T12:12:29Z Noves licitacions: Educació acaba de publicar la licitació de les obres de millora de l'IES Josep Miquel Guàrdia i del CEIP Francesc d'Albranca, de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4284060&lang=ca&coduo=7 Fri, 03 Jul 2020 11:02:02 GMT 4284060 2020-07-03T11:02:02Z Ampliació termini Projectes coordinats 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4281594&lang=ca&coduo=7 Fri, 03 Jul 2020 06:54:13 GMT 4281594 2020-07-03T06:54:13Z Educació adjudica dos projectes d'ampliació i un de reforma de centres educatius de l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4281754&lang=ca&coduo=7 Thu, 02 Jul 2020 12:42:30 GMT 4281754 2020-07-02T12:42:30Z Assessorament en prevenció de riscs laborals per a la reobertura de les seus de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, així com de les Delegacions Territorials http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4211864&lang=ca&coduo=7 <p>Informaci&#243; al personal de la Conselleria d'Educaci&#243;, Universitat i Recerca de les seus del c. del Ter; del c. d'Alfons el magn&#224;nim, 29; de la ctra. de Valldemossa, km 7,4, ParcBit; aix&#237; com de la Delegaci&#243; Territorial d'Educaci&#243; a Menorca i de la Delegaci&#243; Territorial d'Educaci&#243; a Eivissa i Formentera</p> Thu, 02 Jul 2020 12:24:40 GMT 4211864 2020-07-02T12:24:40Z Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4212581&lang=ca&coduo=7 Thu, 02 Jul 2020 09:41:39 GMT 4212581 2020-07-02T09:41:39Z Mesures d'assessorament per a la reincorporació del personal als centres públics docents http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4184825&lang=ca&coduo=7 <p>Mesures de prevenci&#243; i higiene front a COVID-19 per a la reobertura parcial de centres educatius en el curs 2019-20</p> Thu, 02 Jul 2020 09:15:28 GMT 4184825 2020-07-02T09:15:28Z Beques per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu curs 2019/20 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4272064&lang=ca&coduo=7 <p>Al seg&#252;ent enlla&#231; trobareu tota la informaci&#243; pertinent per sol&#183;licitar les beques NESE convocades pel Ministeri d'Educaci&#243; i Formaci&#243; Professional per al curs 2019/20</p> <p>http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/</p> Wed, 01 Jul 2020 08:36:57 GMT 4272064 2020-07-01T08:36:57Z Beques per estudis de nivells postobligatoris no universitaris curs 2019/20 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4272082&lang=ca&coduo=7 <p>Al seg&#252;ent enlla&#231; trobareu tota la informaci&#243; pertinent en relaci&#243; a les beques per alumnes de nivells postobligatoris no universitaris convocades pel MEC per al curs 2019/20</p> <p>http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/</p> Wed, 01 Jul 2020 08:34:19 GMT 4272082 2020-07-01T08:34:19Z Grups de convivència, mesures sanitàries i protocols específics per garantir la màxima presencialitat a les aules a partir del 10 de setembre http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4272380&lang=ca&coduo=7 Tue, 30 Jun 2020 13:00:19 GMT 4272380 2020-06-30T13:00:19Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4111234&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Novetat 30/06/2020</strong></p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="section">- Publicaci&#243; de la llista definitiva</div> </div> Tue, 30 Jun 2020 11:34:46 GMT 4111234 2020-06-30T11:34:46Z Ensenyaments esportius de règim especial - Proves d'accés general grau mitjà i grau superior 2020. ( NOVETAT: llista de resultats de les proves d'accés de grau mitjà) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1096675&lang=ca&coduo=7 Mon, 29 Jun 2020 13:23:53 GMT 1096675 2020-06-29T13:23:53Z Instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes d'FP davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4208048&lang=ca&coduo=7 Mon, 29 Jun 2020 07:32:46 GMT 4208048 2020-06-29T07:32:46Z Es convoquen ajudes per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270659&lang=ca&coduo=7 Mon, 29 Jun 2020 07:31:18 GMT 4270659 2020-06-29T07:31:18Z La Direcció General de Política Lingüística atén tots els casos de discriminació lingüística http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269882&lang=ca&coduo=7 Thu, 25 Jun 2020 16:27:18 GMT 4269882 2020-06-25T16:27:18Z 43 mil alumnes han estat atesos presencialment als centres educatius de Balears, la majoria a la pública i a proposta dels docents o tutors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269814&lang=ca&coduo=7 Thu, 25 Jun 2020 11:47:28 GMT 4269814 2020-06-25T11:47:28Z Camps d'aprenentatge de les Illes Balears (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269627&lang=ca&coduo=7 Thu, 25 Jun 2020 08:25:18 GMT 4269627 2020-06-25T08:25:18Z Pautes d'actuació de procediments http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2407538&lang=ca&coduo=7 <p style="text-align: justify;">Aqu&#237; trobareu informaci&#243; sobre les passes a seguir&#160;per a&#160;la tramitaci&#243; de convenis, subvencions,&#160;decrets i ordres i&#160;per a&#160;la resoluci&#243; de recursos administratius. Aquestes pautes van dirigides a les direccions generals de la Conselleria d'Educaci&#243;, Universitat i Recerca.</p> Thu, 25 Jun 2020 07:04:16 GMT 2407538 2020-06-25T07:04:16Z Programa d'Acompanyament Escolar de juliol 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4213173&lang=ca&coduo=7 Tue, 23 Jun 2020 11:53:26 GMT 4213173 2020-06-23T11:53:26Z Comença demà el procés d'admissió a centres de Batxillerat del curs 2020/21 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4268974&lang=ca&coduo=7 Tue, 23 Jun 2020 09:22:41 GMT 4268974 2020-06-23T09:22:41Z Consolidació personal parcial del complement de director 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3952236&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Novetat 23/06/2020</strong></p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="section">Publicaci&#243; de la llista definitiva</div> <div class="section"></div> </div> Tue, 23 Jun 2020 06:24:07 GMT 3952236 2020-06-23T06:24:07Z La pròxima convocatòria de proves de llengua catalana de la DGPL serà el gener de 2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4268352&lang=ca&coduo=7 Mon, 22 Jun 2020 12:20:47 GMT 4268352 2020-06-22T12:20:47Z Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4219546&lang=ca&coduo=7 Mon, 22 Jun 2020 09:38:22 GMT 4219546 2020-06-22T09:38:22Z XT seran les lletres del procés d'admissió a les Escoles oficials d'idiomes del curs 2020/2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3760772&lang=ca&coduo=7 Mon, 22 Jun 2020 09:01:32 GMT 3760772 2020-06-22T09:01:32Z Augmenten en més de 750 els inscrits en matrícula lliure, a les proves de les Escoles Oficials d'Idiomes de les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4268039&lang=ca&coduo=7 Mon, 22 Jun 2020 08:55:50 GMT 4268039 2020-06-22T08:55:50Z