torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'esborrany de Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes

D’acord amb el que estableix l’article 133.2 i 133.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública l’esborrany de Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes perquè les persones interessades puguin fer-ne aportacions fins el 17 de juliol de 2018. Les al·legacions s’han de presentar al registre de la Conselleria d’Educació i Universitat (carrer del Ter, 16. 07009 Palma), a les delegacions territorials o a qualsevol registre oficial d’acord amb el que s’estableix a l’article 94 de la Llei 39/2015.