torna

Detall de la notícia

Imatge 4167109

Xarxa d'emancipació

Creada per donar suport al procés integral de les persones joves, de 18 a 25 anys, residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense suport familiar o en risc d'exclusió social, que han estat objecte d'una mesura de protecció o d'una mesura de justícia juvenil i que han d'assolir un procés d'autonomia personal. 

Determinada als següents decrets:

Decret 52/2016, de 5 d'agost , de la renda per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors. 

Decret 40/2017, de 25 d'agost, criteris autorització serveis d'emancipació, i de regulació de la renda d'autonimia personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil

Decret 41/2019, de 24 de maig, de modificació del Decret 52/2016, de 5 d'agost, de la renda per persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors, i del Decret 40/2017, de 25 d'agost, sobre criteris d'autorització dels serveis per a joves en procés d'emancipació, i de regulació de la renda d'autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil

 

 

 

Consta de les següents prestacions:


Servei de la Renda d’Emancipació: adreçat a proporcionar una prestació econòmica mensual per a persones joves en procès d'autonomia personal.


Servei d’Acompanyament: acompanyament educatiu amb la finalitat de donar suport al seu procés d'autonomia personal vers la seva integració i participació social per les persones joves


Servei d’Habitatge: allotjament temporal adreçat a persones joves amb dificultats d'accés a un habitatge a causa de la seva situació sociofamiliar o socioeconòmica i a les quals cal prestar un suport i una intervenció educativa per tal d'arribar a aconseguir la plena emancipació.

 

Les persones joves usuàries dels serveis es comprometen a assolir els objectius establerts, mitjançant un projecte educatiu individual, el no compliment d'aquest esdevindrà baixa del programa.

Dirigit a:

Persones joves, de 18 a 25 anys, residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que han estat objecte d’una mesura de protecció o d’una mesura de justícia juvenil i que han d’assolir un procés d’autonomia personal i es trobin en situació de vulnerabilitat i sense suport familiar. 

Sistema d'accés:

Sol·licitud a la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies, que es pot presentar a partir de tres mesos abans de complir els 18 anys fins a no haver complit 25 anys.

 

 

Persones joves, de 18 a 25 anys, residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que han e stat objecte d’una mesura de protecció o d’una mesura de justícia juvenil i que han d’assolir un procés d’autonomia personal i es trobin en situació de vulnerabilitat i sense suport familiar.

Enllaços