torna

Detall de la notícia

Imatge 3976071

Balears actualitza l'educació secundària per a les persones adultes a través d'un nou Decret

També es podran cursar aquests estudis en règim de manera semipresencial i a distància

\  Serà possible triar els itineraris formatius que més s’adaptin a cada persona, per mòduls o nivells

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha elaborat un nou Decret per a regular i organitzar l’educació secundària per a les persones adultes (ESPA) afavorint que aquesta etapa es pugi cursar en règim presencial, semipresencial i a distància, a més d’altres modificacions de caràcter pedagògic, donant resposta a les diferents condicions i necessitats de l’alumnat. El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos i del secretari general, Tomeu Barceló, ha presentat avui les novetats del Decret.

March ha destacat “el paper de les escoles d’adults com a centres de segones, terceres i quartes oportunitats perquè permeten recuperar persones que, per raons diferents han deixat d’estudiar i no tenen la titulació d’ESO”. I, a més, ha destacat que si s’ha decidit modificar la normativa i elaborar aquest nou Decret és precisament per “modernitzar, personalitzar i flexibilitzar la formació per a persones adultes, donant resposta a les necessitats de la societat actual i captar més gent per a que completi la seva formació”.

Al llarg de la passada legislatura s’ha estat treballant aquest document amb la intenció de modernitzar l’organització d’aquests estudis per adaptar-los a les especials característiques de l’alumnat al que va destinat. Així, el nou Decret regula i organitza l’educació secundària per a les persones adultes (ESPA), proposant una ordenació curricular que faciliti i potenciï la formació de les persones adultes partint de la idea que aquesta formació, generalment, no consisteix en la seva activitat principal, fet que incideix en el temps que es pot dedicar a l’estudi. És per això que s’organitzen els ensenyaments de manera flexible per facilitar l’adaptació de l’oferta de la diversitat d’interessos, ritmes i estils d’aprenentatge.

Un altre objectiu essencial de la nova organització de l’ESPA és que ha de permetre reemprendre la formació a totes aquelles persones que, per diferents motius, abandonaren el seu procés formatiu o no aconseguiren acabar l’Educació Secundària Obligatòria amb èxit als centres ordinaris i ha de fomentar l’obtenció de la titulació necessària i una major confiança i autoestima personal per encarar nous reptes formatius o laborals. Per això, es facilita la tria d’itineraris formatius individualitzats i la valoració inicial dels aprenentatges previs tant formals com a informals.

El decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes ha passat per mesa sectorial i va ser informat favorablement per unanimitat al Consell Escolar de les Illes Balears. Aquest divendres, 8 de novembre, serà aprovat al Consell de Govern, per tant es preveu que s’apliqui a partir del proper curs 2020/21.

Novetats del Decret

 • Disseny curricular per competències i possibilitat d’organitzar programes transversals que agrupin diferents àmbits de coneixement.
 • Implementació del sistema de Valoració Inicial dels Aprenentatges a partir tant de la competència curricular com els aprenentatges no formals i informals adquirits mitjançant un procediment en el que s’hi ha d’incloure:
  • La valoració de la formació i els estudis aportats.
  • La realització de proves de nivell per mòduls.
  • Una entrevista personal informativa i orientadora.
 • Possibilitat de cursar l’ESPA de manera presencial, semipresencial o a distància, aquesta darrera través de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).
 • Possibilitat d’elegir els itineraris formatius que més s’adaptin a cada persona, per mòduls o nivells. 
 • Organització d’horaris de tutoria adaptats per als ensenyaments semipresencials.
 • Eliminació de l’obligatorietat d’assistència per a l’avaluació positiva del mòdul o nivell per a permetre treball telemàtic i conciliació de la vida familiar o laboral amb els estudis d’ESPA.      

A Balears hi ha actualment 18 centres d’educació per a persones adultes

L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria està dirigida a persones més grans de divuit anys o a persones que compleixen aquesta edat l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment, poden cursar aquests estudis les persones més grans de setze anys que es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
 • Ser esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell.
 • Complir mesures de justícia juvenil imposades pels jutjats de menors en el marc de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal dels menors.

A l’actualitat les Illes Balears hi ha un total de 18 centres d’educació per a persones adultes (CEPA): 14 a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa. Cal destacar que, per descentralitzar l’oferta d’adults, s’han anat habilitant fins a 36 aules en diferents punts de les Illes que són extensions dels CEPA de cada zona gràcies a la col·laboració de molts ajuntaments.