torna

Detall de la notícia

Publicació resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per cobrir el lloc de auxiliar administratiu de l'lCIB

Resolució de Ia presidenta de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 6 de març de 2020 per Ia qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, del procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 13 de gener de 2020.