torna

Funcions

Conselleria de Presidència és l'òrgan encarregat d'exercir les seves competències en les matèries següents: de coordinació dels plans del Govern; seguiment de projectes estratègics i interdepartamentals; de cooperació social i econòmica exterior, específicament la derivada de les relaciones amb les comunitats balears a l'exterior; polítiques de solidaritat amb pobles i països no desenvolupats; atenció a la població immigrant; de relacions amb la Unió Europea, el Govern de l'Estat, els consells insulars, les comunitats autònomes, i amb altres institucions i organitzacions religioses, com les fundacions, associacions i corporacions de dret públic; funcions de suport al Govern en les relaciones amb el Parlament i la coordinació de la iniciativa legislativa i de l'exercici dels poders normatius del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma; , així com d'impuls de mesures de responsabilitat social corporativa i d'empreses; de les relaciones con el Consell Consultiu de les Illes Balears i amb la Comissió Assessora de Dret Civil.