Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:37:49Z Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:37:49Z ca Expedients sancionadors en matèria de consum. 2020-01-21T14:07:45Z 2020-01-21T14:07:45Z Tramitació d'expedients sancionadors de la Direcció General de Consum. 2020-01-21T14:07:45Z Expedients sancionadors en matèria de salut pública 2020-01-21T14:06:37Z 2020-01-21T14:06:37Z Tramitació d'expedients sancionadors de les direccions generals de Salut Pública i Participació, de Prestacions i Farmàcia, i de Recerca en Salut, Formació i Acreditació. 2020-01-21T14:06:37Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2019-2020 2020-01-21T12:28:10Z 2020-01-21T12:28:10Z Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2019 i 30 de setembre de 2020 2020-01-21T12:28:10Z Mesures cautelars i preventives en matèria de consum 2020-01-21T09:36:18Z 2020-01-21T09:36:18Z Evitar la comercialització de bens o productes perilloses 2020-01-21T09:36:18Z Reclamació d'alta mèdica(Ib-Salut) 2020-01-16T08:01:22Z 2020-01-16T08:01:22Z Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. 2020-01-16T08:01:22Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) 2020-01-16T07:58:01Z 2020-01-16T07:58:01Z Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats 2020-01-16T07:58:01Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) 2020-01-16T07:53:07Z 2020-01-16T07:53:07Z Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. 2020-01-16T07:53:07Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) 2020-01-13T11:10:48Z 2020-01-13T11:10:48Z Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. 2020-01-13T11:10:48Z Revisió d'ofici (IbSalut) 2019-12-12T06:46:06Z 2019-12-12T06:46:06Z Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. 2019-12-12T06:46:06Z Expedient de liquidació (IbSalut) 2019-12-11T13:26:46Z 2019-12-11T13:26:46Z Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears 2019-12-11T13:26:46Z Certificació técnico-sanitaria d'ambulàncies 2019-12-05T08:20:34Z 2019-12-05T08:20:34Z Característiques tècniques, equipament sanitari i dotació de personal 2019-12-05T08:20:34Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització 2019-12-04T12:55:34Z 2019-12-04T12:55:34Z Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2019-12-04T12:55:34Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) 2019-11-26T12:32:18Z 2019-11-26T12:32:18Z Realitzar pagaments a tercers 2019-11-26T12:32:18Z Sol·licitud de servei / dipòsit d'atenció primària 2019-10-17T07:14:39Z 2019-10-17T07:14:39Z Autorització de serveis de farmàcia i dipòsits en centres d'atenció primària. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2019-10-17T07:14:39Z Sol·licitud de servei de farmàcia a un centre hospitalari 2019-10-17T07:14:24Z 2019-10-17T07:14:24Z Autorització, renovació, trasllat i modificació de serveis de farmàcia en hospitals públics o privats. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2019-10-17T07:14:24Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears 2019-10-10T11:46:46Z 2019-10-10T11:46:46Z Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> 2019-10-10T11:46:46Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució 2019-10-10T11:46:02Z 2019-10-10T11:46:02Z Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2019-10-10T11:46:02Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial 2019-10-10T08:56:41Z 2019-10-10T08:56:41Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2019-10-10T08:56:41Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial 2019-10-10T08:54:19Z 2019-10-10T08:54:19Z Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial 2019-10-10T08:54:19Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings 2019-10-10T08:50:37Z 2019-10-10T08:50:37Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. 2019-10-10T08:50:37Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings 2019-10-10T08:49:22Z 2019-10-10T08:49:22Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings 2019-10-10T08:49:22Z Legionel·la: alumnes que han superat el curs de legionel·la 2019-10-10T08:44:44Z 2019-10-10T08:44:44Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la 2019-10-10T08:44:44Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració 2019-10-10T08:40:49Z 2019-10-10T08:40:49Z Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2019-10-10T08:40:49Z Sol·licitud d'autorització per reduïr la freqüència analítica 2019-10-10T08:34:45Z 2019-10-10T08:34:45Z Sol·licitud d'autorització per reduir la freqüència analítica de determinats paràmetres de l'anàlisi complet donades les dades estadístiques prèvies 2019-10-10T08:34:45Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària 2019-10-10T08:32:26Z 2019-10-10T08:32:26Z Tramitar denúncies en matèria de seguretat alimentària. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2019-10-10T08:32:26Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears 2019-10-10T08:15:58Z 2019-10-10T08:15:58Z La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. 2019-10-10T08:15:58Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en canals dels animals de l'espècie porcina 2019-10-10T08:13:59Z 2019-10-10T08:13:59Z El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. 2019-10-10T08:13:59Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals 2019-10-10T07:47:41Z 2019-10-10T07:47:41Z Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores 2019-10-10T07:47:41Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn 2019-10-10T07:41:52Z 2019-10-10T07:41:52Z Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia 2019-10-10T07:41:52Z Informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública 2019-10-10T07:03:35Z 2019-10-10T07:03:35Z Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> 2019-10-10T07:03:35Z Centres, serveis i establiments sanitaris 2019-10-07T06:26:30Z 2019-10-07T06:26:30Z Segons el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, aquests necessitaran d'una autorització sanitària de funcionament per a poder desenvolupar la seva activitat. A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti a canvis en l'estructura, en l'oferta assistencial o en la titularitat. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> 2019-10-07T06:26:30Z Comunicació de venda de medicaments veterinaris sense prescripció 2019-10-03T07:34:57Z 2019-10-03T07:34:57Z La venda al públic de medicaments veterinaris sense prescripció està sotmesa a la vigilància i inspecció de les autoritats de la comunitat autònoma corresponent que podran establir el procediment per a l'autorització d'aquestes activitats 2019-10-03T07:34:57Z Cèl·lules, teixits i òrgans 2019-10-02T11:11:54Z 2019-10-02T11:11:54Z Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> 2019-10-02T11:11:54Z Toxina botulínica 2019-10-02T11:11:32Z 2019-10-02T11:11:32Z Procediment d'autorització sanitària per a l'aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aqui</a> 2019-10-02T11:11:32Z Autorització d'Hospitals 2019-10-02T11:11:16Z 2019-10-02T11:11:16Z Segons el Reial decret 1277/2001, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, aquests necessitaran d'una autorització sanitària de funcionament per a poder desenvolupar la seva activitat. A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti a canvis en l'estructura, en l'oferta assistencial o en la titularitat. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes">aquí</a> 2019-10-02T11:11:16Z Acreditació d'Hospitals 2019-10-02T11:10:57Z 2019-10-02T11:10:57Z Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes "_blank">aquí</a> 2019-10-02T11:10:57Z DESAS 2019-10-02T11:02:23Z 2019-10-02T11:02:23Z Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l'ús d'aparells de DESA (Desfibril.lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" 3908128"_blank">aquí</a> 2019-10-02T11:02:23Z Reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic(Ib-Salut) 2019-10-02T09:01:59Z 2019-10-02T09:01:59Z Reintegrament de despeses o compensacions per l'adquisició de material ortoprotètic als pacients inclosos en l'àmbit de cobertura del Servei de Salut de les Illes Balears. 2019-10-02T09:01:59Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) 2019-09-30T07:25:02Z 2019-09-30T07:25:02Z Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears 2019-09-30T07:25:02Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) 2019-09-30T07:23:17Z 2019-09-30T07:23:17Z La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. 2019-09-30T07:23:17Z Declaració responsable per l'inici de l'activitat d'una entitat formadora en cursos d'operadors de bronzejat artificial 2019-09-05T12:02:27Z 2019-09-05T12:02:27Z Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2019-09-05T12:02:27Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària 2019-08-28T11:53:57Z 2019-08-28T11:53:57Z Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). 2019-08-28T11:53:57Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats 2019-07-24T09:25:15Z 2019-07-24T09:25:15Z Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> 2019-07-24T09:25:15Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris 2019-07-15T12:27:49Z 2019-07-15T12:27:49Z Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). 2019-07-15T12:27:49Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució 2019-06-26T11:28:11Z 2019-06-26T11:28:11Z Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:28:11Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears 2019-06-26T11:27:51Z 2019-06-26T11:27:51Z Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:27:51Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges 2019-06-26T11:12:01Z 2019-06-26T11:12:01Z Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2019-06-26T11:12:01Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2019 2019-06-26T06:44:16Z 2019-06-26T06:44:16Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 2019-06-26T06:44:16Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial. 2019-06-11T12:14:16Z 2019-06-11T12:14:16Z Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial. 2019-06-11T12:14:16Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum 2019-06-11T12:09:14Z 2019-06-11T12:09:14Z Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. 2019-06-11T12:09:14Z