Tràmits: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-09-29T04:58:14Z Govern de les Illes Balears 2020-09-29T04:58:14Z ca Convocatòria extraordinària d'ajuts per a projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19 2020-09-28T09:04:47Z 2020-09-28T09:04:47Z L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria extraordinària d'ajuts per a projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19. 2020-09-28T09:04:47Z Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major "REBROT" derivats del COVID-19 2020-09-24T07:37:50Z 2020-09-24T07:37:50Z AVÍS: EN ELS PRÒXIMS DIES ESTARÀ DISPONIBLE EL TRÀMIT TELEMÀTIC ESPECÍFIC PER AQUESTS ERTOS Les suspensions de contracte que tenguin la seva causa directa en la impossibilitat d'obrir algun o alguns o la totalitat dels centres de treball de l'empresa sol·licitant, com a conseqüència de l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19, amb les conseqüències que se'n deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 2020-09-24T07:37:50Z Convocatòria de subvencions SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 2020-09-18T11:58:32Z 2020-09-18T11:58:32Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte en pràctiques, per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2020-09-18T11:58:32Z Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació 2020-2022 2020-09-18T07:45:08Z 2020-09-18T07:45:08Z Convocatòria de subvencions per als anys 2020, 2021 i 2022 amb destinació a l'execució del Programa Formatiu amb Compromís de Contractació dirigides a treballadors desocupats. 2020-09-18T07:45:08Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2022 2020-09-18T07:15:04Z 2020-09-18T07:15:04Z 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals dels sectors que es detallen a l'Annex 2, o bé de qualsevol altre sector que no recull l'Annex 2, sempre que el certificat de professionalitat sigui de nivell 3, amb l'objecte de millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. 2020-09-18T07:15:04Z Ajuts per fomentar la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears 2020-09-16T08:16:45Z 2020-09-16T08:16:45Z Fomentar la participació institucional de les organitzacions sindicals i sindicats, i de les organitzacions empresarials més representatives de les Illes Balears prevista en la Llei 2/2011, de 22 de març 2020-09-16T08:16:45Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment de l'activitat sindical 2020-09-16T08:04:48Z 2020-09-16T08:04:48Z Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears 2020-09-16T08:04:48Z Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social 2020-09-16T06:43:45Z 2020-09-16T06:43:45Z El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refós de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. 2020-09-16T06:43:45Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2016 Millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades de més edat de la qual es preveu cofinançar-ne un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears 2020-09-15T07:56:59Z 2020-09-15T07:56:59Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades majors de 35 anys, en situació d'atur de llarga durada, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats de l'orientació laboral que rebran de les entitats beneficiàries que els contractin. 2020-09-15T07:56:59Z Convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2020 2020-09-14T06:45:43Z 2020-09-14T06:45:43Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat. 2020-09-14T06:45:43Z Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals 2017 2020-09-11T10:57:37Z 2020-09-11T10:57:37Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2020-09-11T10:57:37Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2020-2021 2020-09-09T12:47:54Z 2020-09-09T12:47:54Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar el cost salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest Annex I, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2020-09-09T12:47:54Z Informe previ Article 7 Decret Llei 8/2020: Incentius per a la millora dels establiments turístics 2020-09-09T09:40:10Z 2020-09-09T09:40:10Z Informe previ preceptiu per poder obtenir la llicència municipal d'obres o presentar la declaració responsable 2020-09-09T09:40:10Z Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 2020-09-03T07:48:47Z 2020-09-03T07:48:47Z L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. 2020-09-03T07:48:47Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar 2020-09-01T11:44:21Z 2020-09-01T11:44:21Z Ajuts destinats al manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà dels programes següents: a) Programa 1: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social. b) Programa 2: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. S'entén per discapacitat severa, a efectes d'aquesta convocatòria, les persones amb discapacitat cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb grau igual o superior al 33 % i les persones amb discapacitat física o sensorial amb grau igual o superior al 65 %, d'acord amb el col·lectiu a què fa referència l'article 4 a) de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social. c) Programa 3: finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació. d) Programa 4: finançament dels costs salarials corresponents a les sol·licituds presentades a l'anterior convocatòria aprovada per la Resolució de 17 de desembre de 2018 (BOIB núm.4, de 8 de gener de 2019) i que no es varen resoldre per causes no imputables als beneficiaris. e) Programa 5: ajuts destinats a l'adaptació de llocs de treball i a l'eliminació de barreres arquitectòniques. 2020-09-01T11:44:21Z Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major derivats del COVID-19 2020-08-28T08:41:12Z 2020-08-28T08:41:12Z Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o la adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 2020-08-28T08:41:12Z Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació 2020-08-24T10:58:02Z 2020-08-24T10:58:02Z Ajuts destinats a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social dels centres especials d'ocupació que estableix l'article 43.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per mitjà del finançament dels costs laborals i de la Seguretat Social del personal que les integren. 2020-08-24T10:58:02Z Convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2021-2023 2020-08-24T06:25:27Z 2020-08-24T06:25:27Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per finançar l'oferta formativa adreçada a treballadors preferentment desocupats, per al període 2021-2023 2020-08-24T06:25:27Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Preavisos d'Eleccions Sindicals 2020-08-14T08:36:32Z 2020-08-14T08:36:32Z Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. 2020-08-14T08:36:32Z PROCEDIMENT ELECTORAL : Modificació Preavisos d'Eleccions Sindicals 2020-08-14T08:35:36Z 2020-08-14T08:35:36Z Un dels drets bàsics de les treballadores i treballadors és la participació en l' empresa, com estableix l'article 4.1.g) de l' Estatut dels Treballadors (ET), la qual, sense perjudici d' altres formes de participació, s' exerceix per mitjà dels òrgans de representació unitària, concretats en les delegades i delegats de personal i en els comitès d' empresa (regulats en el Capítol I del Títol II del mateix text legal, articles 61 a 76). El procés electoral per mitjà del qual s' elegeixen els representants del personal són les eleccions sindicals, que se celebren cada quatre anys. 2020-08-14T08:35:36Z Ajuts per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19. 2020-07-30T08:41:29Z 2020-07-30T08:41:29Z La finalitat dels ajuts és ajudar als autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada endegat el procés de desescalada del confinament provocat pel COVID-19, i mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d'autoocupació. Són actuacions subvencionables: a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19. Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. b) La concessió favorable d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats. c) Autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret 465/2020. 2020-07-30T08:41:29Z PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES 2020-07-23T11:30:55Z 2020-07-23T11:30:55Z Formalitzar convenis entre les empreses i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears perquè facin pràctiques no laborals (entre 3 i 9 mesos), dirigides a joves entre 18 i 25 anys, que a causa de la seva nul·la o escassa experiència professional tenguin problemes d'ocupabilitat. 2020-07-23T11:30:55Z Inscripció inici d'activitat turística d'estades turístiques en habitatges 2020-07-20T10:42:35Z 2020-07-20T10:42:35Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, de les estades turístiques a habitatges que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. 2020-07-20T10:42:35Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme rural 2020-07-17T11:35:04Z 2020-07-17T11:35:04Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels establiments d'allotjament rural que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. HOTEL RURAL: Establiment turístic d'allotjament, construït abans de l'1 gener 1900, situat a sòl rústic i amb una superfície mínima de 49.000 metres quadrats, vinculada a una explotació agropecuària, degudament inscrita en el FOGAIBA. AGROTURISME: Establiment turístic d'allotjament, construït abans de l'1 gener 1956, situat a sòl rústic, amb una superfície mínima de 21.000 metres quadrats vinculada a una explotació agrícola, ramadera o forestal preferent, degudament inscrita en el FOGAIBA. 2020-07-17T11:35:04Z Inscripció inici d'activitat turística d'hotel, hotel-apartament o apartament 2020-07-17T10:32:12Z 2020-07-17T10:32:12Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels hotels, hotels de ciutat, hotel-apartaments o apartaments que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2020-07-17T10:32:12Z Inscripció d'inici d'activitat turística d'establiment d'allotjament de turisme interior 2020-07-17T05:43:44Z 2020-07-17T05:43:44Z Inscripció en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, dels allotjaments de turisme interior que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'illes, els órgans competents seran els respectius Consells Insulars. Establiment d'allotjament hoteler es presta el servei d'allotjament turístic en un edifici situat en el nucli antic que tengui característiques similars a les d'un hotel o hotel apartament, el qual ha de ser de construcció anterior a l'1 de gener de 1940 o estar catalogat pels seus valors patrimonials historicoartístics. 2020-07-17T05:43:44Z Inscripció inici d'activitat turística de Turisme Actiu i Centres Turístics 2020-07-13T07:27:43Z 2020-07-13T07:27:43Z Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. 2020-07-13T07:27:43Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació 2020-07-10T08:18:14Z 2020-07-10T08:18:14Z Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. 2020-07-10T08:18:14Z Comunicació a l'autoritat laboral de la decisió empresarial per a la suspensió de contractes i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció generades o relacionades amb el COVID-19 2020-07-08T08:12:09Z 2020-07-08T08:12:09Z Donar compliment a l'obligació empresarial de comunicar el resultat del període de consultes exigit per a la suspensió de contracte i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 2020-07-08T08:12:09Z Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical 2020-07-02T07:41:32Z 2020-07-02T07:41:32Z Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. 2020-07-02T07:41:32Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 2020-06-22T07:57:31Z 2020-06-22T07:57:31Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2020-06-22T07:57:31Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2020 2020-06-19T08:55:16Z 2020-06-19T08:55:16Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2020, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior. 2020-06-19T08:55:16Z Sol·licitud d'informe del SOIB en les convocatòries de procediments d'acreditació i avaluació de competències professionals de l'IQPIB 2020-06-11T06:43:26Z 2020-06-11T06:43:26Z Emetre informe preceptiu del SOIB previ a les convocatòries de procediments d'acreditació de competències professionals de l'IQPIB 2020-06-11T06:43:26Z Procediment per a adquirir places turístiques 2020-05-26T11:44:22Z 2020-05-26T11:44:22Z Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places 2020-05-26T11:44:22Z Desistiment adquisició places turístiques 2020-05-25T12:24:37Z 2020-05-25T12:24:37Z Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places 2020-05-25T12:24:37Z Registre de societats cooperatives de les Illes Balears 2020-05-19T09:49:14Z 2020-05-19T09:49:14Z Registrar les societats cooperatives que desenvolupen la seva activitat al territori de la CAIB 2020-05-19T09:49:14Z Creació de noves especialitats formatives 2020-05-14T11:36:19Z 2020-05-14T11:36:19Z La inclusió de noves especialitats formatives en el Catàleg d'Especialitats Formatives. Les especialitats formatives podran ser: (EXP) Experimental, (CCC) Compromís de contractació, (DCP) Persones amb discapacitat, (PTF) Perfeccionament tècnic, (TIC) Tècniques de la informació i comunicació, (CRN) Centre de referència nacional, (PF) Pla de formació, o unes altres que determini el Servei Públic d'Ocupació Estatal 2020-05-14T11:36:19Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2021 2020-05-05T08:57:19Z 2020-05-05T08:57:19Z 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Accés al Registre Web: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/ 2020-05-05T08:57:19Z Habilitació del llibre de subcontractació 2020-05-04T12:04:10Z 2020-05-04T12:04:10Z L'habilitació consisteix en la verificació que el llibre de subcontractació d'una obra a executar en el territori de les Illes Balears reuneix els requisits establerts en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 2020-05-04T12:04:10Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques 2020-04-03T08:07:14Z 2020-04-03T08:07:14Z Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. 2020-04-03T08:07:14Z Reclamacions i Denúncies 2020-03-27T09:10:45Z 2020-03-27T09:10:45Z Titol VI articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril 2020-03-27T09:10:45Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2020-03-23T12:53:40Z 2020-03-23T12:53:40Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva 2020-03-23T12:53:40Z Inscripció inici d'activitat turística d'agències de viatges 2020-03-11T12:39:54Z 2020-03-11T12:39:54Z Inscripció d'agències de viatges en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2020-03-11T12:39:54Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics 2020-03-11T12:11:41Z 2020-03-11T12:11:41Z Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. 2020-03-11T12:11:41Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva 2020-03-11T11:37:32Z 2020-03-11T11:37:32Z Inscripció de la central de reserves en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. 2020-03-11T11:37:32Z Inscripció en el REFOIB 2020-03-09T12:53:49Z 2020-03-09T12:53:49Z Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB 2020-03-09T12:53:49Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles 2018 2020-03-03T08:48:36Z 2020-03-03T08:48:36Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. 2020-03-03T08:48:36Z Convocatòria SOIB DUAL VULNERABLES 2017 2020-03-02T11:53:30Z 2020-03-02T11:53:30Z Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 per finançar un programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. 2020-03-02T11:53:30Z Convocatòria complementària a convocatòria formació dual Vulnerables 2016 2020-03-02T11:09:19Z 2020-03-02T11:09:19Z Convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. 2020-03-02T11:09:19Z Registre de societats laborals de les Illes Balears 2020-02-25T12:05:52Z 2020-02-25T12:05:52Z Constitució i inscripció d'una societat laboral 2020-02-25T12:05:52Z