Tràmits: CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390298&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 11 Jul 2020 04:48:17 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-11T04:48:17Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Fri, 10 Jul 2020 08:18:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=2390298 2020-07-10T08:18:14Z Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major derivats del COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=2390298 Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o la adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. Thu, 09 Jul 2020 09:10:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1535915&lang=ca&coduo=2390298 2020-07-09T09:10:06Z Comunicació a l'autoritat laboral de la decisió empresarial per a la suspensió de contractes i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció generades o relacionades amb el COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207209&lang=ca&coduo=2390298 Donar compliment a l'obligació empresarial de comunicar el resultat del període de consultes exigit per a la suspensió de contracte i/o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Wed, 08 Jul 2020 08:12:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207209&lang=ca&coduo=2390298 2020-07-08T08:12:09Z Ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l'àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=2390298 Concessió d'ajuts econòmics per fomentar el fet sindical per mitjà del finançament de les despeses corrents dels sindicats i les organitzacions sindicals amb el nivell de presència i de participació en les relacions laborals de les Illes Balears que s'indica en l'apartat cinquè, punt 1, d'aquesta convocatòria. Thu, 02 Jul 2020 07:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942271&lang=ca&coduo=2390298 2020-07-02T07:41:32Z Procediment sancionador per infraccions en l'ordre social http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=2390298 El procediment sancionador per infracció en l'ordre social és un procediment de caràcter especial regulat en la Llei d'infraccions i sancions a l'ordre social, el text refós de la qual es va aprovar mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost i en el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'ordre social i per als expedients liquidatoris de quotes de la Seguretat Social. Mon, 29 Jun 2020 07:51:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536066&lang=ca&coduo=2390298 2020-06-29T07:51:34Z Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista, que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest annex I en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Mon, 22 Jun 2020 07:57:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290910&lang=ca&coduo=2390298 2020-06-22T07:57:31Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles. Exercici 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087438&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a l'exercici 2020, per fomentar la contractació temporal de persones treballadores aturades de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu que en millorin l'ocupabilitat i les possibilitats de la inserció laboral posterior. Fri, 19 Jun 2020 08:55:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4087438&lang=ca&coduo=2390298 2020-06-19T08:55:16Z Sol·licitud d'informe del SOIB en les convocatòries de procediments d'acreditació i avaluació de competències professionals de l'IQPIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211285&lang=ca&coduo=2390298 Emetre informe preceptiu del SOIB previ a les convocatòries de procediments d'acreditació de competències professionals de l'IQPIB Thu, 11 Jun 2020 06:43:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211285&lang=ca&coduo=2390298 2020-06-11T06:43:26Z Procediment per a adquirir places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 Procediment per a adquirir places turístiques al Consorci Borsa de Places Tue, 26 May 2020 11:44:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3045669&lang=ca&coduo=2390298 2020-05-26T11:44:22Z Desistiment adquisició places turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 Desistiment adquisició places turístiques del Consorci Borsa de Places Mon, 25 May 2020 12:24:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3047167&lang=ca&coduo=2390298 2020-05-25T12:24:37Z Registre de societats cooperatives de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=2390298 Registrar les societats cooperatives que desenvolupen la seva activitat al territori de la CAIB Tue, 19 May 2020 09:49:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=572277&lang=ca&coduo=2390298 2020-05-19T09:49:14Z Creació de noves especialitats formatives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3435903&lang=ca&coduo=2390298 La inclusió de noves especialitats formatives en el Catàleg d'Especialitats Formatives. Les especialitats formatives podran ser: (EXP) Experimental, (CCC) Compromís de contractació, (DCP) Persones amb discapacitat, (PTF) Perfeccionament tècnic, (TIC) Tècniques de la informació i comunicació, (CRN) Centre de referència nacional, (PF) Pla de formació, o unes altres que determini el Servei Públic d'Ocupació Estatal Thu, 14 May 2020 11:36:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3435903&lang=ca&coduo=2390298 2020-05-14T11:36:19Z Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=2390298 1. Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses per dur a terme formació de les famílies professionals de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so, i altres empreses dedicades a activitats econòmiques distintes a les anteriors que duguin a terme certificats de professionalitat de nivell 3, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2. Els participants obtindran la seva qualificació professional en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb l'activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual. Accés al Registre Web: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/ Tue, 05 May 2020 08:57:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3861296&lang=ca&coduo=2390298 2020-05-05T08:57:19Z Habilitació del llibre de subcontractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=2390298 L'habilitació consisteix en la verificació que el llibre de subcontractació d'una obra a executar en el territori de les Illes Balears reuneix els requisits establerts en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Mon, 04 May 2020 12:04:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3467221&lang=ca&coduo=2390298 2020-05-04T12:04:10Z Comunicació prèvia modificació de dades d'establiments i activitats turístiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 Inscriure les variacions en les dades contingudes en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Fri, 03 Apr 2020 08:07:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1096151&lang=ca&coduo=2390298 2020-04-03T08:07:14Z Reclamacions i Denúncies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=2390298 Titol VI articles del 149 al 156 Decret 20/2015 de 17 d'abril Fri, 27 Mar 2020 09:10:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157768&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-27T09:10:45Z Reobertura d'establiment després de baixa definitiva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158339&lang=ca&coduo=2390298 Reobertura d'establiment després de baixa definitiva Mon, 23 Mar 2020 12:53:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158339&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-23T12:53:40Z Inscripció inici d'activitat turística d'agències de viatges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció d'agències de viatges en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Wed, 11 Mar 2020 12:39:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074188&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-11T12:39:54Z Inscripció inici d'activitat dels guies turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció en el registre de guies turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca, i expedició del carnet, dels guies turístics que desenvolupen la seva activitat a l'Illa de Mallorca. A la resta d'Illes els organs competents seran els respectius Consells Insulars. Wed, 11 Mar 2020 12:11:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1074131&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-11T12:11:41Z Inscripció inici d'activitat turística de centrals de reserva http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció de la central de reserves en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears i en l'Insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius Consells Insulars. Wed, 11 Mar 2020 11:37:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067351&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-11T11:37:32Z Inscripció inici d'activitat turística de Turisme Actiu i Centres Turístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 Inscripció del turisme actiu en el registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i en l'insular de Mallorca. Per a la inscripció a la resta d'illes, els òrgans competents seran els respectius consells insulars. Tue, 10 Mar 2020 07:37:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2067419&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-10T07:37:37Z Inscripció en el REFOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 Procediment d'inscripció en el Registre públic de persones formadores que han acreditat que compleixen els requisits per impartir un o més mòduls formatius d'accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat.REFOIB Mon, 09 Mar 2020 12:53:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3635565&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-09T12:53:49Z Convocatòria de subvencions SOIB Visibles 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291008&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. Tue, 03 Mar 2020 08:48:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291008&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-03T08:48:36Z Convocatòria SOIB DUAL VULNERABLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=2390298 Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 per finançar un programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. Mon, 02 Mar 2020 11:53:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-02T11:53:30Z Convocatòria complementària a convocatòria formació dual Vulnerables 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157101&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Mon, 02 Mar 2020 11:09:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157101&lang=ca&coduo=2390298 2020-03-02T11:09:19Z Registre de societats laborals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1328223&lang=ca&coduo=2390298 Constitució i inscripció d'una societat laboral Tue, 25 Feb 2020 12:05:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1328223&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-25T12:05:52Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics propis de 14 d'octubre de 2017 sobre ampliació del termini de presentació de sol·licituds http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028849&lang=ca&coduo=2390298 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics Centres Propis, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. Thu, 20 Feb 2020 08:10:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028849&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-20T08:10:02Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 Thu, 20 Feb 2020 08:04:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-20T08:04:09Z Convocatòria d'ajuts 2013-2014 per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE en un 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=2390298 S'aprova la convocatòria 2013-2014 d'ajuts per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament en un 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 (CCI 2007.ES.052.PO.005) "Competitivitat regional i ocupació", eix 2, tema prioritari 71, o del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020. Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el Marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web <http://www.soib.caib.es/>. Wed, 19 Feb 2020 11:09:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1718206&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-19T11:09:37Z Convocatòria d'ajuts 2014-2015 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50 % http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=2390298 S'aprova la convocatòria 2014-2015 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web . Wed, 19 Feb 2020 10:53:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2191110&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-19T10:53:29Z Convocatòria 2015 de la mesura extraordinària de la renda d'inserció laboral http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=2390298 Aprovar la convocatòria per a l'any 2015, com a mesura extraordinària, per concedir subvencions a les corporacions locals destinades a contractar persones desocupades de molt llarga durada majors de 45 anys (renda d'inserció laboral), cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu Regional per a les Illes Balears per al període 2014-2020. Wed, 19 Feb 2020 10:49:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2247805&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-19T10:49:04Z CONVOCATÒRIA 2014 PER PRESENTAR PROJECTES PER A TALLERS D'OCUPACIÓ http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2104499&lang=ca&coduo=2390298 S'aprova la convocatòria per a l'any 2014 per presentar projectes per a tallers d'ocupació, d'acord amb el que estableix l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials núm. 21716, de 14 de novembre de 2001 (BOE núm. 279, de 21 de novembre), per les quals s'estableixen les bases per concedir subvencions per a aquest programa, modificada per l'Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s'adeqüen aquestes bases a la Llei general de subvencions i per l'Ordre ESS/1271/2013, de 24 de juny. Wed, 19 Feb 2020 10:39:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2104499&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-19T10:39:49Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 Wed, 19 Feb 2020 07:52:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-19T07:52:27Z Convocatòria Formació DUAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=2390298 Convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Mon, 17 Feb 2020 10:22:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2701877&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-17T10:22:51Z Convocatòria programes mixts d'ocupació i formació per a joves de garantia juvenil i per a persones majors de 30 anys http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=2390298 Aquesta Resolució té per objecte aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2016 per presentar projectes mixtos d'ocupació i formació, amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i una altra, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial Thu, 13 Feb 2020 12:54:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2665372&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T12:54:09Z Convocatòria d'idiomes i noves tecnologies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'idiomes i noves tecnologies, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2016-2018 Thu, 13 Feb 2020 12:49:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2658210&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T12:49:41Z Convocatòria de subvencions 2019-2020 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471327&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 % dels usuaris totals que es preveu atendre. Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d'aquesta convocatòria l'execució de les següents accions: A) Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat. B) Actuacions complementàries experimentals. · Són accions per dotar d'habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral donant resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d'estar contemplades ni el seu contingut ha de ser assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d'especialitats formatives o regulació específica. Aquestes accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 13 Feb 2020 08:20:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471327&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T08:20:58Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2019 i 2020 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471458&lang=ca&coduo=2390298 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció del col·lectiu vulnerable JOVES en risc d'exclusió social i amb dificultats especials d'inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, és objecte de finançament dins el marc d'aquesta convocatòria l'execució de les següents accions: A) Actuacions de formació: · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. · Especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives no conduents a certificats de professionalitat. B) Actuacions complementàries experimentals. · Són accions per dotar d'habilitats de caire ocupacional als usuaris amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral donant resposta a demandes molt concretes del mercat laboral, que no han d'estar contemplades ni el seu contingut ha de ser assimilable dins el marc de la formació reglada o al catàleg d'especialitats formatives o regulació específica. Aquestes accions no poden tenir una durada superior a les 75 hores, ni es poden realitzar més de tres actuacions per entitat. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 13 Feb 2020 08:14:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471458&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-13T08:14:37Z Convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a persones desocupades d'entre 16 i 29 anys per el període 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 Establir la convocatòria de beques d'èxit adreçada a les persones joves desocupades que cursin alguna de les accions educatives/formatives següents:  - Cursos de segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears (els cursos quadrimestrals octubre-febrer i febrer-juny en el cas d'ESPA).  - Cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2018-2019 per incentivar el retorn al sistema educatiu.  - Especialitats formatives de l'àmbit laboral que financi el SOIB. Poden cursar especialitats formatives completes no conduents a certificats de professionalitat i mòduls formatius de certificats de professionalitat, inclòs el mòdul de pràctiques no laborals. Fri, 07 Feb 2020 07:53:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3276729&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-07T07:53:31Z Convocatòria desocupats 2016-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2016-2018 Wed, 05 Feb 2020 12:23:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2612933&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-05T12:23:46Z Convocatòria anglès http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats d'anglès A1, A2, B1, B2 i C1, i la convocatòria informativa dirigida a l'alumnat desocupat per a la sol·licitud d'ajuts i beques per al període 2015-2016 Wed, 05 Feb 2020 11:18:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2339872&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-05T11:18:39Z CONVOCATÒRIA 2015-2017: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol·licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació per al període 2015-2017 Mon, 03 Feb 2020 08:35:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2483781&lang=ca&coduo=2390298 2020-02-03T08:35:51Z Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB 30 Formació i Ocupació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3508826&lang=ca&coduo=2390298 1.- Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l' any 2018 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. 2. Els programes mixts d'ocupació i formació son programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge. 3. L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social. Fri, 03 Jan 2020 07:50:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3508826&lang=ca&coduo=2390298 2020-01-03T07:50:08Z Convocatòria 2014-2016 per finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2112075&lang=ca&coduo=2390298 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2014-2016 Tue, 17 Dec 2019 11:39:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2112075&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-17T11:39:57Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=2390298 D'acord amb el que estableix el punt 1.a) de l'article 9 del Reial Decret 395/ 2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11 d'abril), "podran impartir formació professional per a l'ocupació les Administracions Públiques competents en matèria de formació professional per a l'ocupació, a través dels seus centres propis o mitjançant convenis amb entitats o empreses públiques que puguin impartir la formació" AquÍ trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en les correponents resolucions: - Guia tècnica de Formació Professional per l'Ocupació - Eines de control, seguiment i avaluació Tue, 17 Dec 2019 11:35:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1712207&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-17T11:35:39Z CONVOCATÒRIA 2013-2015 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=2390298 S&#8217;obre la convocatòria per a la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l&#8217;objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d&#8217;ajudes a la conciliació, per al període 2013-2015 Mon, 16 Dec 2019 11:43:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1647919&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-16T11:43:48Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2013/2014 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=2390298 Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació Mon, 16 Dec 2019 11:42:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1417185&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-16T11:42:16Z Procediment d'acreditació d'entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=2390298 En aquest registre, de caràcter administratiu i públic, s'hi han d'inscriure les entitats especialitzades que vulguin ser acreditades com a serveis de prevenció amb domicili en el territori de la CAIB. Mon, 16 Dec 2019 08:44:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536268&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-16T08:44:56Z Convocatòria per finançar especialitats formatives adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació per a desocupats), per al període 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 Finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d'ajuts i beques, per al període 2019-2021. Fri, 13 Dec 2019 10:25:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3802397&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-13T10:25:32Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, a mantenir l'activitat per compte propi i a consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents: — Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms. — Programa 2: ajuts destinats a mantenir l'activitat per compte propi, mitjançant els dos subprogrames següents: - Subprograma 2.1: ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, en determinats supòsits relacionats amb la maternitat i la paternitat. - Subprograma 2.2: ajuts de foment al relleu generacional, per tal de facilitar la continuïtat del negoci més enllà de la vida laboral del seu promotor. — Programa 3: ajuts per a la consolidació i el creixement del projecte d'autoocupació, per mitjà dels tres subprogrames següents: - Subprograma 3.1: ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci. - Subprograma 3.2: ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, amb la finalitat de fomentar la contractació d'assalariats i facilitar la consolidació i creixement del projecte empresarial. - Subprograma 3.3: ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores, destinats a afavorir la inserció laboral de familiars de la persona titular del projecte d'autoocupació perquè prestin serveis en el negoci familiar com a autònoms col·laboradors. 2. Si les persones que es constitueixen com a treballadores autònomes o com a treballadores autònomes col·laboradores, o les que són contractades a l'empara dels subprogrames 2.1 i 3.2 són persones de 16 a 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4. Thu, 12 Dec 2019 12:58:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=2390298 2019-12-12T12:58:19Z