Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:45:44Z Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:45:44Z ca Declaració d'utilitat pública d'una associació 2020-01-10T13:35:05Z 2020-01-10T13:35:05Z Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació 2020-01-10T13:35:05Z Dipòsit de documentació 2020-01-10T13:19:07Z 2020-01-10T13:19:07Z Dipòsit de documentació 2020-01-10T13:19:07Z Expedició d' un certificat de dades registrals d'una associació inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears 2020-01-10T12:59:26Z 2020-01-10T12:59:26Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació 2020-01-10T12:59:26Z Inscripció de la modificació dels estatuts d'una associació en el Registre d'associacions de les Illes Balears 2020-01-10T12:56:07Z 2020-01-10T12:56:07Z Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació 2020-01-10T12:56:07Z Inscripció de la identitat dels titulars de la junta directiva d'una associació en el Registre d'Associacions de les Illes Balears 2020-01-10T12:50:10Z 2020-01-10T12:50:10Z Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació 2020-01-10T12:50:10Z Inscripció de la constitució d'una associació en el Registre d'associacions de les Illes Balears 2019-12-23T13:26:12Z 2019-12-23T13:26:12Z Les associacions de caràcter general sense finalitat de lucre i amb àmbit d'actuació en el territori de la CAIB tenen dret a sol·licitar la seva inscripció en el Registre d'associacions de les Illes Balears, als únics efectes de publicitat. La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és garantia, tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus propis membres. 2019-12-23T13:26:12Z Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears 2019-12-05T13:38:59Z 2019-12-05T13:38:59Z Contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es manifesten, en particular, en els àmbits que exposa l'article 3 de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, durant el període comprès entre els dies 1 de maig i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i entre les Illes Balears i la resta del territori de l'Estat espanyol i l'exterior. 2019-12-05T13:38:59Z Ajuts de pagament únic per a víctimes de violència de gènere de Menorca i les Pitiüses 2019-12-04T10:39:31Z 2019-12-04T10:39:31Z Aquest procediment pretén prestar un ajut econòmic a víctimes de violència de gènere que: - Resideixin o siguin empadronades a Menorca o les Illes Pitiüses. - Tenguin baixos ingressos. - Tenguin dificultats especials per trobar feina, per mor de la seva edat, la manca de preparació general o especialitzada o les seves circumstàncies socials. 2019-12-04T10:39:31Z Subvencions per a la projecció exterior de l'edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l'any 2019 2019-10-21T07:26:41Z 2019-10-21T07:26:41Z Contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-10-21T07:26:41Z Subvencions per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l'any 2019 2019-10-21T07:26:19Z 2019-10-21T07:26:19Z Contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les publicacions que es desprenguin d'aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019. 2019-10-21T07:26:19Z Subvencions per a l'edició de llibres en règim de coedició i l'edició de publicacions que difonen els estudis relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears per a l'any 2019 2019-10-21T07:25:56Z 2019-10-21T07:25:56Z Fomentar la recerca i la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears, així com contribuir al coneixement i difusió d'aspectes i períodes històrics relacionats amb la cultura i la història de la democràcia a les Illes Balears, i el seu context estatal i internacional, donant suport a la coedicions de llibres dedicats a la recerca científica o a temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència a les Illes Balears, així com a l'edició i difusió d'estudis democràtics per a l'any 2019, durant el període comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2019. Ajudar a la recerca científica i a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua i la ciència de les Illes Balears, així com donar suport a aquells estudis dedicats a persones i entitats compromeses amb els valors democràtics al llarg del període històric que comença amb la II República, continua amb la Guerra Civil, la dictadura franquista i la Transició, fins arribar a l'aprovació del nostre Estatut d'Autonomia. 2019-10-21T07:25:56Z Subvencions per donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes, i entre aquestes i els territoris de parla catalana 2019-10-21T07:25:40Z 2019-10-21T07:25:40Z Donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana, durant el període comprès entre els dies 1 de gener i el 30 de novembre de 2019, d'acord amb l'annex I de la convocatòria. 2019-10-21T07:25:40Z Subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2019 2019-10-21T07:25:25Z 2019-10-21T07:25:25Z Contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d'activitats de promoció de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-10-21T07:25:25Z Subvencions per a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l'any 2019 2019-10-21T07:25:07Z 2019-10-21T07:25:07Z Contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-10-21T07:25:07Z Subvencions per a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2019 2019-10-18T11:48:55Z 2019-10-18T11:48:55Z Contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-10-18T11:48:55Z Subvencions per organitzar i produir fires i festivals (música, literatura, pensament, còmic, il·lustració, arts escèniques, arts visuals, audiovisuals), i trobades i jornades professionals culturals a les Illes Balears per a 2019 2019-10-18T10:03:41Z 2019-10-18T10:03:41Z Donar suport a l'organització i la producció de fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de caràcter professional de l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i els audiovisuals que es duguin a terme en el territori de les Illes Balears durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 2019-10-18T10:03:41Z Subvencions TalentIB per donar suport a l'organització de residències d'artistes i de comissariat d'arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana per a l'any 2019 2019-10-17T08:55:29Z 2019-10-17T08:55:29Z Contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través de l'organització de residències d'artistes i de comissariat de l'àmbit de les arts visuals a les Illes Balears i els territoris de parla catalana durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior. 2019-10-17T08:55:29Z Subvencions per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019 2019-10-17T08:26:14Z 2019-10-17T08:26:14Z Aquesta convocatòria té per objecte impulsar i estimular la creació d'obres audiovisuals que serveixin de foment i difusió de la producció audiovisual que promou la cultura de les Illes Balears i de l'idioma català a l'exterior. Només es tenen en compte els projectes amb despesa feta des de l'endemà de la presentació de l'escrit de sol·licitud i fins al 31 de desembre de 2019, així com amb inici del projecte, entès en els termes previstos al punt primer de la convocatòria, des de l'endemà de la presentació de l'escrit de sol·licitud i fins al 31 de desembre de 2019. 2019-10-17T08:26:14Z Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2019 2019-10-17T08:18:28Z 2019-10-17T08:18:28Z L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2019, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears i amb la seva història, cultura i llengua. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. 2019-10-17T08:18:28Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència 2019-07-23T09:55:55Z 2019-07-23T09:55:55Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència 2019-07-23T09:55:55Z Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació 2019-07-23T09:55:36Z 2019-07-23T09:55:36Z Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació 2019-07-23T09:55:36Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears 2019-07-23T09:55:06Z 2019-07-23T09:55:06Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears 2019-07-23T09:55:06Z Extinció d'apoderaments generals fundacions 2019-07-23T09:52:55Z 2019-07-23T09:52:55Z Extinció d'apoderaments generals fundacions 2019-07-23T09:52:55Z Comunicació de les alienacions, gravàmens de béns no dotacionals 2019-07-01T12:57:41Z 2019-07-01T12:57:41Z Amb caràcter anual s'han de fer constar en el Registre Únic de Fundacions, en acabar l'exercici econòmic, les alienacions o els gravàmens d'aquells béns que no formin part de la dotació o no estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals 2019-07-01T12:57:41Z Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 2019-07-01T12:49:23Z 2019-07-01T12:49:23Z S'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions, un cop tramesos pel protectorat corresponent, la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior, d'acord amb el que disposa el Reial decret 776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. 2019-07-01T12:49:23Z Incorporació del pla d'actuació 2019-07-01T12:46:21Z 2019-07-01T12:46:21Z El Patronat de la fundació ha d'elaborar, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació que s'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions un cop trames pel protectorat corresponent 2019-07-01T12:46:21Z Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria 2019-07-01T12:34:05Z 2019-07-01T12:34:05Z Amb caràcter anual, el balanç, el compte de resultats i la memòria, s'han d'incorporar al Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, un cop tramesos pel protectorat corresponent 2019-07-01T12:34:05Z Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extrangera 2019-07-01T12:30:30Z 2019-07-01T12:30:30Z L'establiment en el territori de les Illes Balears de la delegació d'una fundació estrangera quan aquesta manifesti la seva voluntat de desenvolupar principalment les seves activitats en el territori esmentat s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions 2019-07-01T12:30:30Z Inscripció de l' Alienació i gravamen de béns dotacionals 2019-07-01T12:24:44Z 2019-07-01T12:24:44Z La constitució, la modificació o l'extinció dels censals, les hipoteques, els gravàmens, els drets reals i les anotacions, com també l'alienació dels béns que formin part de la dotació o estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals s'han d'inscriure en el Registre Únic de Fundacions 2019-07-01T12:24:44Z Inscripció del domini o del lloc web d'una fundació 2019-07-01T12:13:03Z 2019-07-01T12:13:03Z El domini o el lloc web de la fundació, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. 2019-07-01T12:13:03Z Inscripció de liquidació i cancel.lació dels assentaments d'una fundació 2019-07-01T11:57:55Z 2019-07-01T11:57:55Z L'extinció de la fundació, menys en els casos de fusió de fundacions, determina l'obertura del procediment de liquidació, que la fa el Patronat de la fundació sota el control del Protectorat i s'han d'inscriure en el Registre Únic de fundacions 2019-07-01T11:57:55Z Inscripció d'extinció d'una fundació 2019-07-01T11:10:01Z 2019-07-01T11:10:01Z L'extinció de la fundació requereix l'acord del Patronat i posterior ratificació per part del Protectorat. L'acord d'extinció s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. 2019-07-01T11:10:01Z Dipòsit de documentació d'acadèmies 2019-06-20T08:12:10Z 2019-06-20T08:12:10Z Dipòsit de documentació d'acadèmies 2019-06-20T08:12:10Z Confrontació de documents d'acadèmies 2019-06-20T08:09:28Z 2019-06-20T08:09:28Z Confrontació de documents d'acadèmies 2019-06-20T08:09:28Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:07:00Z 2019-06-20T08:07:00Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:07:00Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:04:30Z 2019-06-20T08:04:30Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies 2019-06-20T08:04:30Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies 2019-06-20T08:00:58Z 2019-06-20T08:00:58Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies 2019-06-20T08:00:58Z Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T07:55:48Z 2019-06-20T07:55:48Z Inscripció d'extinció d'acadèmies 2019-06-20T07:55:48Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies 2019-06-20T07:52:37Z 2019-06-20T07:52:37Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies 2019-06-20T07:52:37Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies 2019-06-20T07:48:39Z 2019-06-20T07:48:39Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies 2019-06-20T07:48:39Z Obertura de full registral d'acadèmies 2019-06-20T07:41:07Z 2019-06-20T07:41:07Z Obertura de full registral d'acadèmies 2019-06-20T07:41:07Z Inscripció de creació d'acadèmies 2019-06-20T07:37:30Z 2019-06-20T07:37:30Z Inscripció de creació d'acadèmies 2019-06-20T07:37:30Z Dissolució i liquidació d'una associació 2019-06-19T09:37:19Z 2019-06-19T09:37:19Z Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació 2019-06-19T09:37:19Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites 2019-06-19T09:33:40Z 2019-06-19T09:33:40Z Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita 2019-06-19T09:33:40Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:07:14Z 2019-06-19T09:07:14Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2019-06-19T09:07:14Z Modificació d'estatuts d'un Col·legi professional 2019-06-19T08:59:58Z 2019-06-19T08:59:58Z Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional 2019-06-19T08:59:58Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional 2019-06-19T08:59:23Z 2019-06-19T08:59:23Z Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional 2019-06-19T08:59:23Z Canvi de delegació d'un col·legi professional 2019-06-19T08:49:19Z 2019-06-19T08:49:19Z Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional 2019-06-19T08:49:19Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària 2019-06-19T08:44:51Z 2019-06-19T08:44:51Z Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional 2019-06-19T08:44:51Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2019-06-19T06:52:30Z 2019-06-19T06:52:30Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional 2019-06-19T06:52:30Z