Tràmits: CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-01-29T18:31:01Z Govern de les Illes Balears 2020-01-29T18:31:01Z ca Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT,esc enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. 2020-01-28T14:59:52Z 2020-01-28T14:59:52Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2020-01-28T14:59:52Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-01-28T09:50:41Z 2020-01-28T09:50:41Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 5 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. 2020-01-28T09:50:41Z Jubilació del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-01-24T09:21:02Z 2020-01-24T09:21:02Z Concessió de la jubilació al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Jubilació ordinària, parcial o anticipada. 2020-01-24T09:21:02Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa 2020-01-16T14:47:38Z 2020-01-16T14:47:38Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. 2020-01-16T14:47:38Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Menorca. 2020-01-16T14:25:28Z 2020-01-16T14:25:28Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. 2020-01-16T14:25:28Z Sol·licitud d'ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). 2020-01-14T13:39:50Z 2020-01-14T13:39:50Z Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de discapacitades físiques, psíquiques o sensorials. 2020-01-14T13:39:50Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). 2020-01-08T13:10:40Z 2020-01-08T13:10:40Z El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos, presencials, semipresencials i en línia, que a la vegada contenen els diversos certificats de nivell: A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu 2020-01-08T13:10:40Z Instrucció i resolució de procediments sancionadors d'activitats itinerants 2020-01-08T11:54:48Z 2020-01-08T11:54:48Z Instrucció i resolució dels expedients sancionadors d'activitats itinerants, d'acord amb l'article 6.3 c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears 2020-01-08T11:54:48Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat,places vacants del cos facultatiu superior,esc. sanitària,esp. medicina,de l'Administració especial de la CAIB,a les illes de Menorca i Eivissa 2020-01-08T11:27:54Z 2020-01-08T11:27:54Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2020-01-08T11:27:54Z Subvenció directa projecte "Formació, informació i dinamització en matèria de voluntariat de les Illes Balears" PLAVIB 2019-2020 2020-01-07T13:28:01Z 2020-01-07T13:28:01Z Donar una resposta integral en matèria de voluntariat als ciutadans i a les administracions. Oferir un espai de formació, informació i consulta en temes de voluntariat. Acostar el món del voluntariat a la població en general. Dinamitzar i coordinar el Fòrum del Voluntariat i les comissions creades. 2020-01-07T13:28:01Z Subvenció nominativa a favor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) 2020-01-07T13:27:46Z 2020-01-07T13:27:46Z Subvencionar el "Programa en l'àmbit del voluntariat de la Universitat de les Illes Balears" que desenvolupa l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), amb accions dins el voluntariat universitari com accions formatives i accions de dinamització del voluntariat universitari de la UIB. També gestiona el Portal de Voluntariat universitari, l'assessorament per al Cos Europeu de Solidaritat (CES).... 2020-01-07T13:27:46Z Ajuda per a fills i filles menors de divuit anys (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). 2019-12-19T11:57:57Z 2019-12-19T11:57:57Z Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. 2019-12-19T11:57:57Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de l'àmbit dels Serveis Generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) 2019-12-19T09:23:06Z 2019-12-19T09:23:06Z La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. 2019-12-19T09:23:06Z Ajudes per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills i filles (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES NI PERSONAL DOCENT). 2019-12-18T12:31:12Z 2019-12-18T12:31:12Z Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal funcionari i laboral de l'àmbit del Serveis Generals (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques ni el personal docent) al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. 2019-12-18T12:31:12Z Adhesió al Conveni de col·laboració en materia d'interoperabilitat 2019-12-12T12:01:53Z 2019-12-12T12:01:53Z Procediment a seguir per què un ens de l'àmbit territorial de les Illes Balears, es pugui adherir al conveni d'interoperabilitat. L'objecte del conveni de col·laboració signat el dia 11 de desembre de 2012 entre el Govern de les Illes Balears, els Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma és el de fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis d'interoperabilitat entre els sistemes d'informació de les administracions signants. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2019-12-12T12:01:53Z Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears. 2019-12-12T11:55:06Z 2019-12-12T11:55:06Z Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2019-12-12T11:55:06Z Adhesió a un servei de la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears 2019-12-12T11:53:19Z 2019-12-12T11:53:19Z Procediment a seguir perquè una ens pugui accedir a un servei emmarcat dins del Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears, ja sigui un servei propi o bé un servei ofert a través de la plataforma d'intermediació estatal. Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica <a href='http://interoperabilitat.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M130313140955570831478&lang=CA&cont=55363'>http://interoperabilitat.caib.es</a> 2019-12-12T11:53:19Z Reconeixement de permutes per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) 2019-12-02T11:26:55Z 2019-12-02T11:26:55Z Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019-12-02T11:26:55Z Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) 2019-11-29T11:50:40Z 2019-11-29T11:50:40Z Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina 2019-11-29T11:50:40Z Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fixo de l'àmbit dels serveis generals (NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) 2019-11-29T11:33:30Z 2019-11-29T11:33:30Z La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. 2019-11-29T11:33:30Z Concessió de llicències audiovisuals de radiodifusió sonora (FM o DAB), de caràcter comercial 2019-11-29T08:36:07Z 2019-11-29T08:36:07Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les emissores de radiodifusió comercials poden ser explotades per qualsevol persona física o jurídica que n'obtingui la llicència mitjançant concurs públic 2019-11-29T08:36:07Z Concessió de llicència audiovisual per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora (FM o DAB) a prestadors de titularitat pública (ajuntaments i consells insulars) 2019-11-29T08:34:52Z 2019-11-29T08:34:52Z Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu i l'execució en matèria de mitjans de comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l'Estat. Les corporacions locals poden sol·licitar disposar d'una freqüència radioelèctrica i de la corresponent llicència audiovisual radiofònica. 2019-11-29T08:34:52Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual 2019-11-29T08:32:42Z 2019-11-29T08:32:42Z Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. 2019-11-29T08:32:42Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). 2019-11-21T11:59:13Z 2019-11-21T11:59:13Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB 2019-11-21T11:59:13Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) 2019-11-21T11:42:42Z 2019-11-21T11:42:42Z Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. 2019-11-21T11:42:42Z Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019-11-11T09:29:39Z 2019-11-11T09:29:39Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 147 places del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 98 places del torn lliure , 11 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 19 places del torn de promoció interna, 17 de les quals són de promoció interna vertical i 2 de promoció interna creuada. b) Menorca — 9 places del torn lliure. — 2 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Eivissa — 14 places del torn lliure. — 4 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Formentera — 1 plaça del torn lliure. 2019-11-11T09:29:39Z INSTÀNCIA GENÈRICA 2019-11-08T11:48:09Z 2019-11-08T11:48:09Z - 2019-11-08T11:48:09Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, esc humanística i de ciències socials, esp psicologia de l'Administració especial de la CAIB, 2019-11-08T08:57:40Z 2019-11-08T08:57:40Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2019-11-08T08:57:40Z Contracte menor "Full de ruta de les Illes Balears 2020-2023" 2019-11-05T12:29:47Z 2019-11-05T12:29:47Z L'objecte del present contracte és dur a terme un treball tècnic que consisteix en guiar i dinamitzar un procés participatiu entre les diferents administracions públiques de les Illes Balears i elaborar un document tècnic resultant de caràcter planificador que es denominarà "Full de ruta de la participació ciutadana a les Illes Balears 2020-2023" 2019-11-05T12:29:47Z Convocatòria de proves selectives al cos superior, escala d'intervenció, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019-11-05T11:09:34Z 2019-11-05T11:09:34Z L'objecte de la convocatòria és la provisió d'1plaça del cos superior, escala d'intervenció de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure: a) Mallorca — 1 plaça del torn lliure. 2019-11-05T11:09:34Z Compatibilitat 2019-10-25T11:33:48Z 2019-10-25T11:33:48Z Reconèixer la compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal laboral 2019-10-25T11:33:48Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, esc human.i de c.socials,esp tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració de la CAIB.Mallorca 2019-10-15T12:08:18Z 2019-10-15T12:08:18Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2019-10-15T12:08:18Z Procediment disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la CAIB 2019-10-08T11:17:20Z 2019-10-08T11:17:20Z Aplicar el règim disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019-10-08T11:17:20Z Recursos d'alçada en matèria de funció pública 2019-10-08T10:42:36Z 2019-10-08T10:42:36Z Recursos d'alçada en matèria de funció pública 2019-10-08T10:42:36Z Recursos de reposició en matèria de funció pública 2019-10-08T10:15:37Z 2019-10-08T10:15:37Z Recursos de reposició la competència dels quals és la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques sobre matèries de funció pública 2019-10-08T10:15:37Z Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA 2019-08-14T09:16:35Z 2019-08-14T09:16:35Z Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. 2019-08-14T09:16:35Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la CAIB, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball 2019-07-24T11:30:20Z 2019-07-24T11:30:20Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 14 places del cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball, a l'illa de Mallorca amb la distribució que s'indica a continuació: - 10 places del torn lliure, 1 de les quals correspon al torn de reserva de persones amb discapacitat. - 4 places del torn de promoció interna creuada. 2019-07-24T11:30:20Z Convocatòria de proves selectives al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019-07-23T12:30:53Z 2019-07-23T12:30:53Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 24 places del cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució per illes que s'indica a continuació. a) Illa de Mallorca: 15 places del torn lliure, 5 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat i 3 a la reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana. 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat creuada. 1 plaça del torn de promoció interna per al personal laboral fix. b) Illa de Menorca: 2 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat. 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat creuada. c) Illa d'Eivissa: 2 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit, o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana. 1 plaça del torn de promoció interna, modalitat creuada. d) Illa de Formentera: 1 plaça del torn lliure. 2019-07-23T12:30:53Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la CAIB, escala d'enginyeria, especialitat enginyer agrònom, a Mallorca 2019-07-23T11:57:42Z 2019-07-23T11:57:42Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 3 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyer agrònom, amb la distribució que s'indica a continuació: Mallorca: 1 plaça pel torn lliure. 2 places per promoció interna, modalitat vertical 2019-07-23T11:57:42Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient a Menorca 2019-07-23T11:44:04Z 2019-07-23T11:44:04Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 7 places del cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient, pel torn lliure, que es distribueixen per illes d'acord amb el repartiment que s'indica a continuació: Mallorca: 2 places del torn lliure Menorca: 2 places del torn lliure Eivissa: 2 places del torn lliure Formentera: 1 plaça del torn lliure 2019-07-23T11:44:04Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient a Eivissa 2019-07-23T11:41:27Z 2019-07-23T11:41:27Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 7 places del cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient, pel torn lliure, que es distribueixen per illes d'acord amb el repartiment que s'indica a continuació: Mallorca: 2 places del torn lliure Menorca: 2 places del torn lliure Eivissa: 2 places del torn lliure Formentera: 1 plaça del torn lliure 2019-07-23T11:41:27Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient a Formentera 2019-07-23T11:39:00Z 2019-07-23T11:39:00Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 7 places del cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient, pel torn lliure, que es distribueixen per illes d'acord amb el repartiment que s'indica a continuació: Mallorca: 2 places del torn lliure Menorca: 2 places del torn lliure Eivissa: 2 places del torn lliure Formentera: 1 plaça del torn lliure 2019-07-23T11:39:00Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure a Menorca, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària 2019-07-23T11:30:21Z 2019-07-23T11:30:21Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 8 places del cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària, pel torn lliure, amb la distribució que s'indica a continuació. Mallorca: 4 places pel torn lliure Menorca: 2 places pel torn lliure Eivissa: 2 places pel torn lliure 2019-07-23T11:30:21Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure (reserva per a persones amb discapacitat), al CFT de l'Administració de la CAIB, escala hum i de ciències socials, esp. tècnic en ocupació i mercat de treball 2019-07-23T11:24:52Z 2019-07-23T11:24:52Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 14 places del cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball, a l'illa de Mallorca amb la distribució que s'indica a continuació: - 10 places del torn lliure, 1 de les quals correspon al torn de reserva de persones amb discapacitat. - 4 places del torn de promoció interna creuada. 2019-07-23T11:24:52Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la CAIB, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball 2019-07-23T11:22:31Z 2019-07-23T11:22:31Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 14 places del cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball, a l'illa de Mallorca amb la distribució que s'indica a continuació: - 10 places del torn lliure, 1 de les quals correspon al torn de reserva de persones amb discapacitat. - 4 places del torn de promoció interna creuada. 2019-07-23T11:22:31Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés en el CF subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, corresponents a la reserva especial per a persones amb discapacitat intel·lectual o sordesa 2019-07-23T11:17:59Z 2019-07-23T11:17:59Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 4 places del cos facultatiu subaltern de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala suport instrumental, especialitat auxiliar de suport, a l'illa de Mallorca amb la distribució que s'indica a continuació: - 3 places de reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit. - 1 plaça de la reserva especial per a persones amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana. 2019-07-23T11:17:59Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient a Mallorca 2019-07-23T11:14:14Z 2019-07-23T11:14:14Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 7 places del cos d'ajudants facultatius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'agents de medi ambient, pel torn lliure, que es distribueixen per illes d'acord amb el repartiment que s'indica a continuació: Mallorca: 2 places del torn lliure Menorca: 2 places del torn lliure Eivissa: 2 places del torn lliure Formentera: 1 plaça del torn lliure 2019-07-23T11:14:14Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al CFT de l'Administració de la CAIB, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica 2019-07-23T11:11:33Z 2019-07-23T11:11:33Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 8 places del cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, amb la distribució que s'indica a continuació: Mallorca: - 5 places pel torn lliure - 3 places per promoció interna vertical 2019-07-23T11:11:33Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial 2019-07-23T11:04:32Z 2019-07-23T11:04:32Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 4 places del cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial, pel torn lliure, a l'illa de Mallorca. 2019-07-23T11:04:32Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la CAIB, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals 2019-07-23T10:59:18Z 2019-07-23T10:59:18Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 2 places del cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala prevenció de riscs laborals, especialitat prevenció de riscs laborals, pel torn lliure a l'illa de Mallorca. 2019-07-23T10:59:18Z