Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-09-29T05:05:13Z Govern de les Illes Balears 2020-09-29T05:05:13Z ca idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears 2020-09-28T10:20:03Z 2020-09-28T10:20:03Z Convocatòria per l'any 2020-2021 destinada a ajudar la indústria balear en el procés de transformació digital "idigital", que tindrà diferents actuacions: - Consultoria especialitzada: disseny i l'elaboració de plans de transformació digital realitzats per consultors o facilitadors digitals experts en la matèria. L'ajut serà entre el 80% i el 90% del cost de la consultoria que serà de 60 hores. - Curs de formació on-line sobre els conceptes d'indústria 4.0. que es farà en acabar la consultoria. 2020-09-28T10:20:03Z Ajudes per fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral, per motiu de la crisi COVID19 2020-09-17T10:49:09Z 2020-09-17T10:49:09Z l'objecte d'aquesta resolució és el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 2020-09-17T10:49:09Z Ajuts destinats a promoure implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per millorar la gestió empresarial 2020-09-17T08:35:00Z 2020-09-17T08:35:00Z Convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes i asals de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics (obert) 2020-09-17T08:35:00Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) 2020-09-14T08:22:51Z 2020-09-14T08:22:51Z Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> 2020-09-14T08:22:51Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2020) 2020-09-08T09:07:09Z 2020-09-08T09:07:09Z Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2019 i l'1 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.</strong> 2020-09-08T09:07:09Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents 2020-08-17T10:56:06Z 2020-08-17T10:56:06Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2020-08-17T10:56:06Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic 2018-2025 2020-08-03T06:16:43Z 2020-08-03T06:16:43Z Atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions formalitzades entre el 5 de novembre de 2019 i el 15 d'octubre de 2021. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi. 2020-08-03T06:16:43Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears (2020) 2020-07-30T12:07:38Z 2020-07-30T12:07:38Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de novembre de 2019 al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 28 de juliol de 2020 a les 00:00 hores fins al dia 28 d'agost de 2020 a les 23.59 hores, ambdós inclosos.</strong> 2020-07-30T12:07:38Z Devolució de les garanties 2020-07-27T06:28:14Z 2020-07-27T06:28:14Z La recuperació de les garanties i dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor i Política Financera. 2020-07-27T06:28:14Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2020) 2020-07-24T12:08:32Z 2020-07-24T12:08:32Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres productius en els quals es faci la inversió han d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2018 al 10 de novembre de 2020, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.</strong> 2020-07-24T12:08:32Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals 2020-07-13T11:47:58Z 2020-07-13T11:47:58Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2020-07-13T11:47:58Z Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19 2020-06-17T07:31:18Z 2020-06-17T07:31:18Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19. 2020-06-17T07:31:18Z Constitució de garanties 2020-06-15T07:31:29Z 2020-06-15T07:31:29Z Comunicar la constitució de garanties a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-06-15T07:31:29Z Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs 2020-06-09T09:37:42Z 2020-06-09T09:37:42Z Ajudes per a l'adquisició de taxis i VTC elèctrics 2020-06-09T09:37:42Z Sol·licitud del carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) 2020-06-01T14:51:32Z 2020-06-01T14:51:32Z Obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis segons els requisits previs indicats en la guia de tramitació. 2020-06-01T14:51:32Z Sol·licitud del certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenen refrigerants amb gasos fluorats i el carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis (TNI-141) 2020-06-01T14:18:26Z 2020-06-01T14:18:26Z Obtenir l'acreditació professional en les següents especialitats: - Certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenguin refrigerants amb gasos fluorats d'entre els compresos en el camp requisits previs de la seva guia de tramitació. - Carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis d'entre els compresos en el camp de requisitis previs de la seva guia de tramitació. 2020-06-01T14:18:26Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B 2020-06-01T10:22:07Z 2020-06-01T10:22:07Z Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria 2020-06-01T10:22:07Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B 2020-06-01T10:19:55Z 2020-06-01T10:19:55Z Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. 2020-06-01T10:19:55Z Autorització d'instal·lació de màquines de tipus B 2020-06-01T10:03:55Z 2020-06-01T10:03:55Z L'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria. 2020-06-01T10:03:55Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C 2020-05-28T12:27:03Z 2020-05-28T12:27:03Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. 2020-05-28T12:27:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 2020-05-28T11:45:33Z 2020-05-28T11:45:33Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en una mateixa o diferents sales de bingo. 2020-05-28T11:45:33Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 2020-05-28T11:05:25Z 2020-05-28T11:05:25Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. 2020-05-28T11:05:25Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 2020-05-28T08:27:20Z 2020-05-28T08:27:20Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. 2020-05-28T08:27:20Z Autorització laboratoris d'assaig 2020-05-28T07:15:41Z 2020-05-28T07:15:41Z Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. 2020-05-28T07:15:41Z Autorització per la qual es modifica l'homologació de màquines de tipus B i C 2020-05-27T12:01:52Z 2020-05-27T12:01:52Z Modificar un model prèviament homologat d'una màquina de tipus B i C 2020-05-27T12:01:52Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc 2020-05-27T10:19:08Z 2020-05-27T10:19:08Z Homologar material de joc als quals fa referencia l'article 36 del Decret 43/2019 2020-05-27T10:19:08Z Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes 2020-05-27T10:18:49Z 2020-05-27T10:18:49Z La persona titular de l'autorització d'organització i explotació d'apostes, de forma prèvia a la seva posada en funcionament, ha de disposar de l'homologació dels sistemes tècnics, dels resguards i de la resta de material d'apostes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i l'explotació de les apostes, incloent-hi els sistemes o instruments tècnics que permetin la formalització informàtica, interactiva o a distància de les apostes. 2020-05-27T10:18:49Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves 2020-05-26T11:25:29Z 2020-05-26T11:25:29Z Comprovar la viabilitat comercial de determinats models de màquines o de un determinat joc abans de la seva distribució 2020-05-26T11:25:29Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C 2020-05-26T10:34:45Z 2020-05-26T10:34:45Z La fabricació, importació i explotació de les màquines de tious B i C en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. 2020-05-26T10:34:45Z Renovació de l'autorització d'explotació de màquines 2020-05-26T09:18:12Z 2020-05-26T09:18:12Z Renovar l'autorització d'explotació vigent per un termini de cinc anys més 2020-05-26T09:18:12Z Transmissió de les màquines 2020-05-26T08:25:01Z 2020-05-26T08:25:01Z Poder transmetre les empreses operadores les autorització d'explotació a altres inscrites en el Registre General del Joc. 2020-05-26T08:25:01Z Comunicació d'emplaçament 2020-05-26T07:42:45Z 2020-05-26T07:42:45Z És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. 2020-05-26T07:42:45Z Canvi de màquines de tipus B i C 2020-05-26T07:08:40Z 2020-05-26T07:08:40Z Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per una altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. 2020-05-26T07:08:40Z Renovació autorització empresa titular salons de joc 2020-05-26T06:50:16Z 2020-05-26T06:50:16Z Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. 2020-05-26T06:50:16Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc 2020-05-26T06:49:45Z 2020-05-26T06:49:45Z Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. 2020-05-26T06:49:45Z Modificació de l'autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc 2020-05-26T06:48:54Z 2020-05-26T06:48:54Z Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. 2020-05-26T06:48:54Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes 2020-05-26T06:48:36Z 2020-05-26T06:48:36Z Organitzar i explotar apostes de joc. 2020-05-26T06:48:36Z Renovació de l'autorització per a la instal·lació salons de joc 2020-05-26T06:48:07Z 2020-05-26T06:48:07Z Renovar l'autorització d'instal·lació vigent 2020-05-26T06:48:07Z Renovació de l'autorització d'empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc 2020-05-26T06:47:38Z 2020-05-26T06:47:38Z Renovar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. 2020-05-26T06:47:38Z Autorització empresa titular salons de joc 2020-05-26T06:47:04Z 2020-05-26T06:47:04Z Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc 2020-05-26T06:47:04Z Modificació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes 2020-05-26T06:42:54Z 2020-05-26T06:42:54Z Modificar les condicions d'un local específic d'apostes 2020-05-26T06:42:54Z Modificació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes 2020-05-26T06:42:27Z 2020-05-26T06:42:27Z Modificar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. 2020-05-26T06:42:27Z Renovació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes 2020-05-26T06:41:47Z 2020-05-26T06:41:47Z Renovar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. 2020-05-26T06:41:47Z Autorització empresa de casinos 2020-05-26T06:41:33Z 2020-05-26T06:41:33Z Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. 2020-05-26T06:41:33Z Modificació autorització empresa de casinos 2020-05-26T06:41:17Z 2020-05-26T06:41:17Z Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. 2020-05-26T06:41:17Z Renovació autorització empresa de casinos 2020-05-26T06:40:58Z 2020-05-26T06:40:58Z Renovar l'autorització a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. 2020-05-26T06:40:58Z Autorització d'explotació de màquines de joc 2020-05-26T06:39:56Z 2020-05-26T06:39:56Z L'autorització d'explotació és el document que empara a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la legalitat individualitzada d'una màquina de joc en quant a la seva correspondència amb el model homologat i inscrit en el Registre General de joc i la seva titularitat. 2020-05-26T06:39:56Z Baixa definitiva de les màquines 2020-05-26T06:39:37Z 2020-05-26T06:39:37Z Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. 2020-05-26T06:39:37Z Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic 2020-05-22T10:40:51Z 2020-05-22T10:40:51Z L'objecte d'aquest tràmit és registrar les instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per a accedir al punt de recàrrega pot requerir-se, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures. 2020-05-22T10:40:51Z Comunicació modificació de l'autorització empresa titular salons de joc 2020-05-14T11:03:04Z 2020-05-14T11:03:04Z Modificar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc 2020-05-14T11:03:04Z