Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-01-29T19:05:30Z Govern de les Illes Balears 2020-01-29T19:05:30Z ca Petició d'antecedents de Vehicle 2020-01-29T10:51:12Z 2020-01-29T10:51:12Z Sol·licituds d'antecedents de vehicles realitzades al Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial per les oficines de la ITV estatals i Consells Insulars. 2020-01-29T10:51:12Z Certificat botigues de conveniència 2020-01-28T12:25:00Z 2020-01-28T12:25:00Z Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. 2020-01-28T12:25:00Z Compostos orgànics volàtils (COV) 2020-01-27T15:26:39Z 2020-01-27T15:26:39Z Trametre anualment, abans del 31 de març de l'any en curs, les dades necessàries en relació al consum i emissions a l'atmosfera de COVs, perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003. 2020-01-27T15:26:39Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2020 2019-12-30T12:16:23Z 2019-12-30T12:16:23Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal·lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 5 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2019-12-30T12:16:23Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) 2019-12-20T09:46:22Z 2019-12-20T09:46:22Z Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> 2019-12-20T09:46:22Z Procediment sancionador en matèria d'energia 2019-12-19T08:31:56Z 2019-12-19T08:31:56Z Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de transport i distribució d'energia, generació tèrmica i eficiència energètica 2019-12-19T08:31:56Z Procediment sancionador en matèria de contaminació atmosfèrica 2019-12-19T08:29:28Z 2019-12-19T08:29:28Z Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica 2019-12-19T08:29:28Z Modificació de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle 2019-12-19T07:51:01Z 2019-12-19T07:51:01Z Modificar l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per revisions i canvis en els Plans de seguiment d'emissions, o per canvis en la capacitat de la instal·lació que impliquin canvis en l'assignació gratuïta 2019-12-19T07:51:01Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) 2019-12-12T11:27:59Z 2019-12-12T11:27:59Z Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. 2019-12-12T11:27:59Z Autoritzacions OCA 2019-12-03T12:39:41Z 2019-12-03T12:39:41Z Gestionar i tramitar expedients d'autorització dels organismes de control autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica (OCA) 2019-12-03T12:39:41Z Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) 2019-11-19T09:23:05Z 2019-11-19T09:23:05Z Tramitar altes, modificacions o baixes en el registre d'instal·lacions de Raigs X de diagnòstic mèdic. 2019-11-19T09:23:05Z Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials en l'àmbit de l'economia social efectuats per estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica 2019-11-15T11:35:28Z 2019-11-15T11:35:28Z Convocatòria del Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica. 2019-11-15T11:35:28Z Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial 2019-11-06T08:35:46Z 2019-11-06T08:35:46Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica. 2019-11-06T08:35:46Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica 2019-11-05T12:26:33Z 2019-11-05T12:26:33Z Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. 2019-11-05T12:26:33Z Registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (MIC) 2019-10-31T11:38:42Z 2019-10-31T11:38:42Z Registrar les instal·lacions de combustió mitjana de les Illes Balears 2019-10-31T11:38:42Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2019-10-31T11:19:32Z 2019-10-31T11:19:32Z Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) 2019-10-31T11:19:32Z Sol·licitud de baixa d'autoritzacions i inscripcions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera 2019-10-31T11:06:48Z 2019-10-31T11:06:48Z Gestionar i tramitar les sol·licituds de baixa d'autorització o inscripció de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i les baixes del registre d'instal·lacions de combustió mitjana. 2019-10-31T11:06:48Z Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102). 2019-10-03T09:57:48Z 2019-10-03T09:57:48Z Comunicació de relació detallada i enumerada de cadascuna de les instal·lacions implantades, ampliades o reformades durant el semestre anterior de les xarxes de distribució de baixa tensió. 2019-10-03T09:57:48Z Autorització de suspensió temporal de subministrament d'energia per interrupció programada (TNI-133) 2019-10-03T09:09:35Z 2019-10-03T09:09:35Z Sol·licitar l'autorització d'interrupcions programades del subministrament d'energia 2019-10-03T09:09:35Z Instal·lacions de xarxes de baixa tensió amb expropiació (TNI-102 E) 2019-10-03T09:03:25Z 2019-10-03T09:03:25Z Autorització de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de distribució en baixa tensió (TNI-102 E) 2019-10-03T09:03:25Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) 2019-10-02T12:10:30Z 2019-10-02T12:10:30Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> 2019-10-02T12:10:30Z Instal·lacions d'alta tensió amb expropiació (TNI-121) 2019-09-27T07:43:20Z 2019-09-27T07:43:20Z Autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general. (TNI-121) 2019-09-27T07:43:20Z Inspeccions o informes en matèria energètica a instància de part (TNI-075) 2019-09-26T07:31:38Z 2019-09-26T07:31:38Z Realització a instància de part d'inspeccions i/o informes sobre instal·lacions energètiques per part dels tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. 2019-09-26T07:31:38Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) 2019-09-25T06:10:20Z 2019-09-25T06:10:20Z Autorització administrativa, amb procediment de concurrència o de forma directa segons procedeixi, i/o aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb declaració en concret d'utilitat pública si cal, amb expropiació si cal, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de xarxa de gas canalitzat de transport secundari o distribució. (TNI-108) 2019-09-25T06:10:20Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 2019-09-12T06:08:07Z 2019-09-12T06:08:07Z Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. 2019-09-12T06:08:07Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE 2019-08-26T12:13:34Z 2019-08-26T12:13:34Z Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> 2019-08-26T12:13:34Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) 2019-08-26T12:09:03Z 2019-08-26T12:09:03Z Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> 2019-08-26T12:09:03Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) 2019-08-26T11:40:48Z 2019-08-26T11:40:48Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2019-08-26T11:40:48Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) 2019-08-26T11:25:48Z 2019-08-26T11:25:48Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> 2019-08-26T11:25:48Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) 2019-08-26T11:25:15Z 2019-08-26T11:25:15Z Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. 2019-08-26T11:25:15Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) 2019-08-21T08:13:04Z 2019-08-21T08:13:04Z Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control 2019-08-21T08:13:04Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) 2019-07-26T11:36:13Z 2019-07-26T11:36:13Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. 2019-07-26T11:36:13Z Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019) 2019-07-17T08:07:21Z 2019-07-17T08:07:21Z Sol·licitar el canvi de titular d'una instal·lació (excepte d'explotacions mineres) 2019-07-17T08:07:21Z Sol·licitud per al reconeixement de l'acreditació professional (052 i TNI-141) 2019-07-17T07:35:31Z 2019-07-17T07:35:31Z Expedició d'un Certificat per mitjà del qual la DGPI reconeix que la persona interessada ha acreditat estar en alguna de les situacions exigides en el Reglament d'aplicació per exercir l'especialitat o especialitats sol·licitades. 2019-07-17T07:35:31Z Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació (TNI-118) 2019-07-02T11:33:40Z 2019-07-02T11:33:40Z Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. 2019-07-02T11:33:40Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) 2019-06-27T09:31:17Z 2019-06-27T09:31:17Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció d'actuacions destinades a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d'actius fixos i l'adquisició d'inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l'empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2019 al 1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <b>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</b> 2019-06-27T09:31:17Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears (2019) 2019-06-27T09:30:15Z 2019-06-27T09:30:15Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2018 al 31 d'octubre de 2019, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà dia 2 de juliol de 2019 fins al dia 2 de setembre de 2019, ambdós inclosos.</strong> 2019-06-27T09:30:15Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) 2019-06-26T11:13:04Z 2019-06-26T11:13:04Z Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions 2019-06-26T11:13:04Z Recepció d'informes OCA 2019-06-18T08:25:31Z 2019-06-18T08:25:31Z Rebre informes d'OCA 2019-06-18T08:25:31Z Comunicacions prèvies OCA 2019-06-18T06:53:04Z 2019-06-18T06:53:04Z Rebre comunicacions prèvies d'OCA 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA 2019-06-18T06:52:36Z 2019-06-18T06:52:36Z Rebre actes de comprovació 2019-06-18T06:52:36Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. 2019-06-13T12:41:58Z 2019-06-13T12:41:58Z Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. 2019-06-13T12:41:58Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny 2019-06-10T14:01:09Z 2019-06-10T14:01:09Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. 2019-06-10T14:01:09Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154) 2019-06-04T11:52:15Z 2019-06-04T11:52:15Z Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. 2019-06-04T11:52:15Z Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència de la Direcció general de política industrial (TNI-152) 2019-06-04T11:51:16Z 2019-06-04T11:51:16Z Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa que sigui competència de la Direcció general de política industrial segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2019-06-04T11:51:16Z Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota 2019-05-30T12:27:46Z 2019-05-30T12:27:46Z La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles han de complir els percentatges mínims d'adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts en l'annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment. 2019-05-30T12:27:46Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. 2019-05-30T06:11:55Z 2019-05-30T06:11:55Z Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). 2019-05-30T06:11:55Z Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres (TNI-149) 2019-05-29T12:00:09Z 2019-05-29T12:00:09Z Presentació o devolució d'avals per a explotacions mineres 2019-05-29T12:00:09Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) 2019-05-28T09:38:24Z 2019-05-28T09:38:24Z Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera 2019-05-28T09:38:24Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) 2019-05-24T10:41:16Z 2019-05-24T10:41:16Z Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors 2019-05-24T10:41:16Z