Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-09-29T03:06:23Z Govern de les Illes Balears 2020-09-29T03:06:23Z ca Pràcticums del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED: Curs acadèmic 2020-2021 2020-09-25T17:59:15Z 2020-09-25T17:59:15Z Oberta la convocatòria perquè els centres educatius de les Illes Balears, tant els sostiguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts i segueixin el currículum de les Illes Balears, puguin aportar professors per tutoritzar, als mateixos centres, els estudiants en pràctiques del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), d'acord amb els criteris i normes específiques que s'adjunten com a annexos a la convocatòria. --------------------- Novetat !: Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques. Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant. 2020-09-25T17:59:15Z Pràcticum curs acadèmic 2020-2021: Alumnes universitaris d'universitats de l'Estat sense conveni específic de col·laboració. 2020-09-25T17:33:15Z 2020-09-25T17:33:15Z L'objectiu d'aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. La universitat ha de presentar una sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca La Direcció General de Política Universitària i Recerca, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, i la conformitat del centre a través del GestIB, autoritzarà el centre docent perquè admeti l'estudiant en període de pràctiques. EN CAP CAS un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització. Centres docents: Sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques a través del GestIB: Una vegada informat el claustre de l'admissió d'alumnes en pràctiques, la direcció del centre docent ha de gestionar la sol·licitud a través del GestIB. Per això, s'ha de fer clic a l'enllaç de la universitat que correspongui i s'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica "Sol·licitud de centre formador d'estudiants universitaris en pràctiques". -------------------- Novetat !: Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques. Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant. 2020-09-25T17:33:15Z Procés d'admissió i matrícula als Ensenyaments Esportius de Règim Especial per al curs 2020-2021 2020-09-25T10:22:53Z 2020-09-25T10:22:53Z Establir el procés d'admissió i matrícula a les modalitats esportives d'atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, barranquisme i vela 2020-09-25T10:22:53Z Convocatòria d'un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d'ensenyament no universitari 2020-09-18T08:14:22Z 2020-09-18T08:14:22Z Regular el procés de contractació i baremació per constituir unes llistes de formadors amb la finalitat de cobrir la impartició dels mòduls formatius de certificats de professionalitat que figuren en l'annex 2 als centres educatius públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. 2020-09-18T08:14:22Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] 2020-09-16T13:56:27Z 2020-09-16T13:56:27Z L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. 2020-09-16T13:56:27Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020 2020-09-16T08:01:07Z 2020-09-16T08:01:07Z Aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020. 2020-09-16T08:01:07Z Ajuts a la xarxa complementària per la compra de material de protecció contra la COVID-19 2020-09-09T06:20:36Z 2020-09-09T06:20:36Z Contribuir a les despeses derivades de la compra de material d'autoprotecció per als centres que tenguin signat el conveni de xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2020-09-09T06:20:36Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2020-09-08T11:24:23Z 2020-09-08T11:24:23Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions 2020-09-08T11:24:23Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. 2020-09-04T07:49:00Z 2020-09-04T07:49:00Z Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. 2020-09-04T07:49:00Z Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2020-2021 (Residència UIB) 2020-08-27T13:47:06Z 2020-08-27T13:47:06Z Es convoquen un total de 9 beques d'allotjament: - 1 beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior. - 8 beques per a alumnes del primer curs de grau de qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de la UIB de Mallorca. La concessió o la denegació dels ajuts s'ha de notificar individualment als interessats. 2020-08-27T13:47:06Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2019-2020 2020-08-20T10:20:27Z 2020-08-20T10:20:27Z NOVETAT ! Publicació de l'informe de documentació pendent o defectes de les Sol·licituds presentades a la convocatòria de les Ajudes de Desplaçament per a estudis universitaris per al curs acadèmic 2019-2020: Es publica l'informe a través del qual es notifica la manca de documentació o els possibles defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 18 de setembre de 2020. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'informe conté: - Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent. - Annex 2: Llistat de persones a les quals no se'ls requereix documentació. ----------------------------------- Concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020. D'aquesta compensació econòmica per a desplaçament se'n poden beneficiar els alumnes universitaris d'estudis oficials de l'illa de Mallorca, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat. NOVETATS de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament per al curs 2019-2020: 1. Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2020 (Llei 19/2019, de 30 de desembre), preveu dotacions específiques perquè els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera publiquin les convocatòries d'ajudes corresponents als estudiants amb domicili a les esmantades illes. Per això, la publicació de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament per alumnes universitaris amb domicili familiar a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera correspondrà als seus respectius consells insulars. 2. Queden exclosos els estudis universitaris oficials cursats al Regne Unit, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes des del dia 31 de gener de 2020. ---------------------------- I M P R E S C I N D I B L E ! SOL·LICITAR CITA PRÈVIA per la presentació de documentació al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Protocol de Seguretat per al Registre de Sol·licituds de les Ajudes de Desplaçament a causa de la COVID-19: Degut a la actual situació d'excepcionalitat motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació de Sol·licituds de les Ajudes de Desplaçament per al curs 2019-2020, mitjançant l'enllaç https://citaprevia.gestorn.com/ceu/ o bé al telèfon 971 17 76 06. ---------------------------- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PENDENT: Inici: 14 d'agost de 2020. Finalització: 18 de setembre de 2020. 2020-08-20T10:20:27Z Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzan els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2018-2019 2020-08-17T12:42:59Z 2020-08-17T12:42:59Z NOVETAT ! Publicació de l'informe de documentació pendent o defectes de les Sol·licituds presentades a la convocatòria de les Ajudes d'Excel·lència acadèmica per a estudiants universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019: Es publica l'informe a través del qual es notifica la manca de documentació o els possibles defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 25 de setembre de 2020. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'informe conté: - Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent. - Annex 2: Llistat de persones a les quals no se'ls requereix documentació. ----------------------------------- Concessió de 20 ajudes d'Excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019. Es preveu concedir 4 ajudes per a cada branca de coneixement a la qual estiguin adscrits els estudis. Perquè un alumne pugui ser beneficiari d'una ajuda, se n'ha de valorar la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència. La NOTA MITJANA ha de ser ponderada, calculada aplicant-hi la fórmula següent: Suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin. La suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura. La TAXA D'EFICIÈNCIA s'ha de calcular dividint el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant pel nombre total de crèdits de la titulació. Una vegada obtinguda la mitjna de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència de cada alumne, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb 3 decimals. -------------------- I M P R E S C I N D I B L E ! SOL·LICITAR CITA PRÈVIA Protocol de Seguretat per al Registre de documentació pendent per l'esmena de la sol·licitud d'Ajuda d'Excel·lència acadèmica al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació de la documentació pendent per l'esmena de la sol·liciutd de les Ajudes d'Excel·lència acadèmcia, mitjançant l'enllaç indicat abaix o bé al telèfon 971 17 76 06. ---------------------- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Inici: 17 d'agost de 2020. Finalització: 25 de setembre de 2020. 2020-08-17T12:42:59Z Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) per a alumnes de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2019-2020 2020-08-17T11:26:50Z 2020-08-17T11:26:50Z NOVETAT ! Publicació de l'informe de documentació pendent o defectes de les Sol·licituds presentades a la convocatòria de les Ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2019-2020: Es publica l'informe a través del qual es notifica la manca de documentació o els possibles defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 25 de setembre de 2020. Si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seva petició mitjançant una resolució dictada en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'informe conté: - Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent. - Annex 2: Llistat de persones a les quals no se'ls requereix documentació. ----------------------------------- Concessió d'ajudes complementàries dels alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten fer part d'aquests estudis a centres d'ensenyament superior a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2019-2020. D'aquestes ajudes se'n poden beneficiar, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat, els alumnes de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en aquests programes. Així mateix, per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes s'han de complir els requisits generals que s'estableixen al punt 6 de la Convocatòria. NOVETAT de la Convocatòria d'Ajudes complementàries de Mobiliitat per al curs 2019-2020: Queden exclosos els estudis universitaris oficials cursats al Regne Unit, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes des del dia 31 de gener de 2020. -------------------- I M P R E S C I N D I B L E ! SOL·LICITAR CITA PRÈVIA Protocol de Seguretat per al Registre de documentació pendent per l'esmena de la sol·licitud d'Ajud de Mobilitat al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació de la documentació pendent per l'esmena de la sol·liciutd de les Ajudes de Mobilitat per al curs 2019-2020, mitjançant l'enllaç indicat abaix o bé al telèfon 971 17 76 06. ---------------------- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Inici: 17 d'agost de 2020. Finalització: 25 de setembre de 2020. 2020-08-17T11:26:50Z Convocatòria d'ajuts per als mitjans de comunicació en llengua catalana 2020-08-05T07:19:46Z 2020-08-05T07:19:46Z Donar suport als mitjans de comunicació en llengua catalana amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. 2020-08-05T07:19:46Z Ampliació de la dotació de personal de suport educatiu a l'ensenyament privat concertart per al curs 2020-2021 2020-07-29T12:50:56Z 2020-07-29T12:50:56Z Sol·licitud d'ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) per a l'atenció dels alumnes amb falta d'autonomia derivada de les necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut a l'ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021 2020-07-29T12:50:56Z Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana 2020-07-22T07:15:45Z 2020-07-22T07:15:45Z Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears. 2020-07-22T07:15:45Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 2020-07-21T10:45:47Z 2020-07-21T10:45:47Z Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2018-2019 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. 2020-07-21T10:45:47Z Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana 2020-07-17T08:09:27Z 2020-07-17T08:09:27Z Donar suport a activitats que tenen com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant l'autòctona com la nouvinguda. 2020-07-17T08:09:27Z Convocatòria, per al curs 2020-2021, del procés d'adjudicació de destinacions provisionals i d'adjudicació de substitucions. 2020-07-14T18:35:24Z 2020-07-14T18:35:24Z Convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions 2020-07-14T18:35:24Z Ajuts Formació Personal Investigador FPI_2020 2020-07-14T08:37:04Z 2020-07-14T08:37:04Z Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. 2020-07-14T08:37:04Z Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a les Illes Balears 2020-07-13T12:05:35Z 2020-07-13T12:05:35Z Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxiller cursats a les Illes Balears amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears. 2020-07-13T12:05:35Z Convocatoria de comisiones de servicio a la Inspección Educativa 2020-07-07T10:15:51Z 2020-07-07T10:15:51Z Proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa 2020-07-07T10:15:51Z Contractes postdoctorals 2020 2020-07-06T06:39:38Z 2020-07-06T06:39:38Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. 2020-07-06T06:39:38Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 2020-07-03T09:55:34Z 2020-07-03T09:55:34Z Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. 2020-07-03T09:55:34Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) 2020-06-30T11:29:03Z 2020-06-30T11:29:03Z Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius 2020-06-30T11:29:03Z Convocatòria oposicions cossos docents 2020-06-23T11:09:44Z 2020-06-23T11:09:44Z Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents 2020-06-23T11:09:44Z Ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials... (curs 2020-2021) 2020-06-19T07:05:49Z 2020-06-19T07:05:49Z L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 per part de les corporacions locals, mancomunitats i entitats que consten a l'apartat 4 d'aquesta Convocatòria. 2020-06-19T07:05:49Z Ajuts per al sosteniment de la xarxa d'escoletes públiques 2020-06-17T06:45:57Z 2020-06-17T06:45:57Z Convocar ajuts destinats al sosteniment de la xarxa d'escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys, tenguin o no infants escolaritzats i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social. 2020-06-17T06:45:57Z Convocatòria, excepcional, d'ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d'educació infantil que la constitueixen 2020-06-16T08:53:10Z 2020-06-16T08:53:10Z Convocar, amb caràcter d'excepció, ajuts destinats al sosteniment dels centres que en data 14 de març de 2020, dia de la declaració de l'estat d'alarma, havien signat el conveni per formar part de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establert mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 per la qual s'aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 63, de 9 de maig). Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses de funcionament, de manteniment, de conservació i de personal de les escoles privades de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears integrades a la xarxa esmentada. Els beneficiaris de l'ajut rebran 2.000,00€ per cada unitat que estava en funcionament en data 14 de març de 2020. El romanent de la partida es repartirà entre les unitats corresponents als centres que puguin justificar l'obertura i oferta de serveis educatius en data 1 de juliol de 2020. 2020-06-16T08:53:10Z Procés de concurs de mèrits per a la selecció del director del CEIP Nou d'Alcúdia 2020-06-15T07:21:48Z 2020-06-15T07:21:48Z Convocar el concurs de mèrits per seleccionar el director del centre de nova creació CEIP Nou d'Alcúdia 2020-06-15T07:21:48Z Avaluació dels assessors dels centres de professorat 2020-06-11T10:36:27Z 2020-06-11T10:36:27Z Aquesta convocatòria té per objecte establir el procés d'avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017. 2020-06-11T10:36:27Z Calendari d'admissió i matriculació als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny per al curs 2020-2021 i convocatòria proves d'accés cicles formatius 2020-06-09T10:45:45Z 2020-06-09T10:45:45Z Modificació del calendari del procés d'admissió i matrícula als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny i convocatòria proves d'accés 2020-06-09T10:45:45Z Procéss d'admissió a EI, EP, ESO i Ed. Especial 2020-2021.Sense signatura 2020-05-31T21:38:35Z 2020-05-31T21:38:35Z L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres i als nivells de 5è i 6è d'educació infantil, primària, secundària o educació especial. 2020-05-31T21:38:35Z Procés admissió a Batxillerat 2020-2021. Identificat per cl@ve o usuari CAIB 2020-05-31T21:12:38Z 2020-05-31T21:12:38Z L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. 2020-05-31T21:12:38Z Procés d'admissió a EI, EP, ESO i Educació especial 2020-2021. Identificat per cl@ave o usuari 2020-05-31T19:47:23Z 2020-05-31T19:47:23Z L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres i als nivells de 5è i 6è d'educació infantil, primària, secundària o educació especial. 2020-05-31T19:47:23Z Convocatòria d'ajuts FPI i FPI_E 2019 2020-05-29T09:33:17Z 2020-05-29T09:33:17Z Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral. 2020-05-29T09:33:17Z Convocatòria proves lliures de certificació de nivell d'idiomes de les EOI per a l'any 2020 2020-05-27T13:02:49Z 2020-05-27T13:02:49Z Ampliar el termini d'inscripció per a les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria de proves lliures de certificació de nivell d'idiomes de les EOI de les Illes Balears 2020-05-27T13:02:49Z Continuació procediment Convocatòria comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca 2020-05-24T08:58:31Z 2020-05-24T08:58:31Z Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius. 2020-05-24T08:58:31Z Deixar sense efecte la 4a Convocatòria de professors especialistes pel curs 2019-2020 2020-05-24T08:44:04Z 2020-05-24T08:44:04Z Deixar sense efecte la 4a convocatòria de places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020 i declarar l'arxiu de les sol·licituds presentades i de les actuacions realitzades. 2020-05-24T08:44:04Z Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 2020-05-21T07:50:37Z 2020-05-21T07:50:37Z Harmonitzar tota l'oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre. 2020-05-21T07:50:37Z Procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió catòlica curs 2020-2021 2020-05-20T07:05:08Z 2020-05-20T07:05:08Z Procediment per accedir a una destinació per als professors de religió catòlica 2020-05-20T07:05:08Z Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys 2020-05-19T17:31:59Z 2020-05-19T17:31:59Z Realització d'una prova lliure, per a persones majors de 20 anys, per poder obtenir el títol de batxillerat 2020-05-19T17:31:59Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021 2020-05-15T12:28:36Z 2020-05-15T12:28:36Z Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021. 2020-05-15T12:28:36Z Prova específica d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021 2020-05-15T12:02:44Z 2020-05-15T12:02:44Z Regular la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021. 2020-05-15T12:02:44Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021 2020-05-15T11:27:36Z 2020-05-15T11:27:36Z Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors de Disseny per al curs 2020-2021. 2020-05-15T11:27:36Z Prova específica d'accés als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021 2020-05-15T11:27:27Z 2020-05-15T11:27:27Z Regular la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors de Disseny per al curs 2020-2021. 2020-05-15T11:27:27Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021 2020-05-15T08:45:24Z 2020-05-15T08:45:24Z Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors de Música per al curs 2020-2021. 2020-05-15T08:45:24Z Prova específica d'accés als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021 2020-05-15T08:14:58Z 2020-05-15T08:14:58Z Regular els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021. 2020-05-15T08:14:58Z Procés d'admissió 0-3 anys. Tràmit sense signatura 2020-05-14T06:41:56Z 2020-05-14T06:41:56Z Procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d'educació infantil 2020-05-14T06:41:56Z Procés d'admissió 0-3 anys. Tràmit AUTENTICAT 2020-05-14T06:40:42Z 2020-05-14T06:40:42Z Procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d'educació infantil 2020-05-14T06:40:42Z