Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:35:54Z Govern de les Illes Balears 2020-01-29T17:35:54Z ca Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2020-2021 [educació concertada] 2020-01-27T11:20:10Z 2020-01-27T11:20:10Z La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. 2020-01-27T11:20:10Z Pràcticum curs acadèmic 2019-2020: Alumnes d'universitats sense conveni específic de col·laboració. 2020-01-22T13:27:39Z 2020-01-22T13:27:39Z NOVETAT !: CONVOCATÒRIA CURS ACADÈMIC 2019 - 2020: OBERTURA DEL SEGON TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: DES DEL 27 DE GENER AL 28 DE FEBRER DE 2020 L'objectiu de la convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. 2020-01-22T13:27:39Z Fons Social. Ajudes per a l'atenció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial 2020-01-15T12:54:04Z 2020-01-15T12:54:04Z Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de tenir reconegudes discapacitat físiques, psíquiques o sensorials. 2020-01-15T12:54:04Z Autorització d'obertura i funcionament i autorització de modificació de la configuració de centres privats d'educació infantil de 1r cicle (0-3 anys) 2020-01-14T13:11:04Z 2020-01-14T13:11:04Z Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres privats que compleixin els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), per als ensenyaments d'educació infantil 2020-01-14T13:11:04Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 2020-01-14T12:24:34Z 2020-01-14T12:24:34Z Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. 2020-01-14T12:24:34Z Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis 2020-01-14T08:07:35Z 2020-01-14T08:07:35Z Sufragar, en part, les despeses de matrícula o llibres en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc. 2020-01-14T08:07:35Z Convocatòria per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019. 2020-01-10T10:30:19Z 2020-01-10T10:30:19Z Les accions especials d'R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. La convocatòria presenta cinc línies de finançament; a) Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d'equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa «Horitzó 2020». b) Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. c) Línia C: actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). d) Línia D: activitats de difusió i explotació dels resultats de l'R+D+I, e) Línia E: actuacions de reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca, f) Línia F: organització de congressos, seminaris, jornades i, en general, reunions de temàtica científica i tecnològica. 2020-01-10T10:30:19Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] 2020-01-10T09:18:36Z 2020-01-10T09:18:36Z L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. 2020-01-10T09:18:36Z Contractes postdoctorals 2019 2020-01-08T09:36:04Z 2020-01-08T09:36:04Z L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. S'ofereixen deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears 2020-01-08T09:36:04Z Convocatòria professors interins pel curs 2020-2021 2020-01-07T13:10:57Z 2020-01-07T13:10:57Z Cobrir places de professors interins pel curs 2020-21 2020-01-07T13:10:57Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 2019-12-23T12:28:44Z 2019-12-23T12:28:44Z Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2018-2019 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. 2019-12-23T12:28:44Z Autorització d'obertura i funcionament de centres docents estrangers 2019-12-20T13:00:13Z 2019-12-20T13:00:13Z Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres docents estrangers que compleixin el règim dels centres docents a Espanya 2019-12-20T13:00:13Z Autorització d'obertura i funcionament i autorització de modificació de la configuració de centres privats de règim general 2019-12-20T12:38:26Z 2019-12-20T12:38:26Z Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres docents privats i privats concertats que compleixin els requisits mínims per impartir els ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària i, si escau, ensenyaments post obligatoris de batxillerat i formació professional 2019-12-20T12:38:26Z Prova lliure per obtenir el títol de batxiller 2020 2019-12-13T11:52:51Z 2019-12-13T11:52:51Z Convocatòria, per a l'any 2020, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears 2019-12-13T11:52:51Z Reconeixement de serveis prestats 2019-12-11T11:08:16Z 2019-12-11T11:08:16Z Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. 2019-12-11T11:08:16Z FONS SOCIAL. AJUDES PER FILLS MENORS DE DEVUIT ANYS 2019-12-11T08:35:34Z 2019-12-11T08:35:34Z Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter general en la guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. 2019-12-11T08:35:34Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat 2019-12-10T09:18:32Z 2019-12-10T09:18:32Z El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. 2019-12-10T09:18:32Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) el curs acadèmic 2018-2019 2019-12-02T12:30:32Z 2019-12-02T12:30:32Z Publicació del llistat de persones beneficiàries (Annex1) i persones excloses (Annex 2) de l'ajuda de desplaçament per estudis universitaris per al curs 2018-2019: Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o queden exclosen les persones sol·licitants de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que varen cursar estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, d'acord amb el que preveu el punt 13.2 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de març de 2019 (BOIB Núm. 158, de 21 de novembre de 2019). ---------------------------------------------- Publicació de la concessió d'una ajuda de desplaçament per acceptació d'escrit d'al·legacions. (BOIB Núm. 161, de 28 de novembre de 2019). --------------------------------------------- L'import de l'ajuda és de 600 euros. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Termini de interposició de recurs potestatitu de reposició: Fins al 22 de desembre de 2019 (inclòs). També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d'interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú. 2019-12-02T12:30:32Z Cens d'associacions de pares i mares d'alumnes 2019-12-02T12:24:09Z 2019-12-02T12:24:09Z Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions de pares i mares d’alumnes i de les federacions i confederacions d’aquestes, segons estableix el Decret 188/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de 6 de desembre de 2003). La inscripció en aquest cens es realitzarà sense perjudici de la prèvia inscripció en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Podeu obtenir tota la informació necessària per inscriure una associació en el Registre de la Conselleria de Presidència accedint a la seva pàgina web (http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=1704&lang=ca). Els documents necessaris per inscriure una associació de pares i mares d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat són els següents: . Sol•licitud d’inscripció . Fitxa de dades de l’associació . Còpia del NIF de l’associació . Estatuts . Acta fundacional Dels estatuts i de l’acta fundacional s’ha de entregar una còpia amb el segell del Servei d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència. Les modificacions que es produeixin en el si de l’associació, es comunicaran en primer lloc a la Conselleria de Presidència i després a a la Direcció General de'Innovació i Comunitat Educativa, a efectes de l’actualització del cens. 2019-12-02T12:24:09Z Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola el curs acadèmic 2017-2018 2019-12-02T09:15:22Z 2019-12-02T09:15:22Z Publicació del llistat de persones beneficiàries de l'ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica: Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen les ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzats els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2017-2018, d'acord amb el que preveu els punts 13.2 de l'annex I de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 17 d'abril de 2019 (BOIB Núm. 156, de 16 de novembre de 2019). L'import de l'ajuda és de 1.500,00 euros. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Termini de interposició de recurs potestatitu de reposició: Fins al 27 de desembre de 2019 (inclòs). També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici d'interposar-hi qualsevol altre recurs que es consideri oportú. 2019-12-02T09:15:22Z Cens d'associacions d'alumnes 2019-12-02T08:53:04Z 2019-12-02T08:53:04Z Us recordam que aquesta Conselleria compta amb un cens de les associacions d'alumnes segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003). Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en el cens de la Conselleria d'Educació i Universitat . Sol•licitud d’inscripció . Instància . Fitxa de dades de l’associació . Estatuts (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) . Acta fundacional. (tres exemplars, originals i signats a tots els fulls) Una vegada constituïda l’associació, s’ha d’entregar tota aquesta documentació a la secretaria del centre. Un exemplar dels estatuts i de l’acta fundacional són per al centre i els altres exemplars són per a la Conselleria. La secretaria del centre ha d’enviar la documentació, a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc. 2019-12-02T08:53:04Z Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat de 6è de primària, 1r de batxillerat i 2n d'FP de grau mitjà o grau superior en el marc de dos programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2019 2019-11-25T11:40:05Z 2019-11-25T11:40:05Z Convocar, com a mínim, 345 ajuts per a la participació d'alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a diferents programes d'immersió lingüística en llengua anglesa, segons el nivell educatiu de l'alumnat participant, organitzats per la Conselleria d'Educació i Universitat durant l'estiu del 2019. 2019-11-25T11:40:05Z Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020 2019-11-25T11:39:22Z 2019-11-25T11:39:22Z Concretar els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria del Programa d'Experiència Formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020. 2019-11-25T11:39:22Z Proves de llengua catalana de gener de 2020 2019-11-18T09:19:44Z 2019-11-18T09:19:44Z Es convoquen les proves de gener de 2020 per obtenir els següents certificats de coneixements de llengua catalana: A2, B1, B2 i C1. 2019-11-18T09:19:44Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(3) 2019-11-07T07:15:17Z 2019-11-07T07:15:17Z Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 2019-11-07T07:15:17Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat 2019-11-05T07:57:55Z 2019-11-05T07:57:55Z Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. 2019-11-05T07:57:55Z Borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres (curs 2019-2020) 2019-11-04T10:56:16Z 2019-11-04T10:56:16Z Convocar la constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres (d'anglès, alemany i francès) a les Illes Balears, per al curs escolar 2019-2020, per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars de conversa titulars. 2019-11-04T10:56:16Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2020 2019-10-23T06:22:58Z 2019-10-23T06:22:58Z El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. 2019-10-23T06:22:58Z Ajuts per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears 2019-10-22T09:20:48Z 2019-10-22T09:20:48Z Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat del personal investigador per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar les relacions científiques nacionals i internacionals. 2019-10-22T09:20:48Z Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. Curs 2019-2020 2019-10-21T12:41:29Z 2019-10-21T12:41:29Z Convocar, per a l'any 2020, la realització d'estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa, del professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteix cicles formatius de formació professional als centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats als centres privats concertats. 2019-10-21T12:41:29Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(2) 2019-10-17T09:33:23Z 2019-10-17T09:33:23Z Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 2019-10-17T09:33:23Z Programa "Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius. Any 2019" 2019-10-16T09:17:49Z 2019-10-16T09:17:49Z Aprovar les instruccions per al desenvolupament del programa "Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Any 2019" per a centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris a les Illes Balears per a l'any 2019. 2019-10-16T09:17:49Z Autorització i reconeixement de compatibilitat 2019-10-09T07:49:03Z 2019-10-09T07:49:03Z S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública. 2019-10-09T07:49:03Z Convocatòria específica i extraordinària professors interins pel curs 2019-2020 2019-10-03T07:01:06Z 2019-10-03T07:01:06Z Cobrir places de professors interins pel curs 2019-20 2019-10-03T07:01:06Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a la UNED. Curs acadèmic 2019 - 2020 2019-09-26T12:04:18Z 2019-09-26T12:04:18Z La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) una relació dels centres educatius de les Illes Balears, tant els sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears perquè aportin professor per tutoritzar, als mateixos centres, els estudiants en pràctiques del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), d'acord amb els criteris i normes específiques que estableix la convocatòria. 2019-09-26T12:04:18Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat 2019-09-25T11:16:47Z 2019-09-25T11:16:47Z L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. 2019-09-25T11:16:47Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2019 - 2020 2019-09-25T10:45:03Z 2019-09-25T10:45:03Z L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar a la UIB una relació d'aquells centres docents de les Illes Balears que complint amb els criteris i les normes específiques que figuren en els anexos de la Resolució per cada tipus de pràctiques estiguin interessat a participar en aquesta convocatòria, i a més disposin de docents i/o professors per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis oficials dels graus d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Pedagogia, de Psicologia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la Universitat de las Illes Balears (UIB). 2019-09-25T10:45:03Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat 2019-09-18T11:35:23Z 2019-09-18T11:35:23Z Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). 2019-09-18T11:35:23Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(1) 2019-09-04T12:10:38Z 2019-09-04T12:10:38Z Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 2019-09-04T12:10:38Z Dotació addicional de personal de suport educatiu (PT, AL, AD, ATE) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat curs 2019-2020 [educació concertada] 2019-08-29T10:59:44Z 2019-08-29T10:59:44Z La Conselleria d'Educació i Universitat té encomanat per la legislació l'establiment dels procediments i els recursos necessaris per identificar els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària, pel fet de necessitar de suport educatiu, i per assegurar que puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes. Així, correspon a l'Administració educativa de les Illes Balears dotar els centres dels recursos necessaris per atendre adequadament aquests alumnes, tenint en compte el criteri que l'atenció a la diversitat forma part del servei públic de l'educació, que és l'objecte del concert educatiu. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 regula, per una banda, els criteris i l'assignació d'una dotació bàsica i estable de personal d'atenció a la diversitat als centres privats concertats de les Illes Balears, que és concreta a l'Annex 10 del Decret amb l'assignació d'especialistes de pedagogia terapèutica, d'audició i llenguatge i d'atenció a la diversitat; com també regula, per una altra banda, tant l'assignació d'una dotació addicional anual de personal que, d'acord amb les necessitats de cada centre, l'actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d'Educació i Universitat, ha de complementar la dotació bàsica fins a arribar al cent per cent de les necessitats reals dels alumnes escolaritzats als centres privats concertats, com la convocatòria anual del procediment amb aquesta finalitat per a cada curs escolar. Aquesta convocatòria anual convoca i estableix el procediment d'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat (dotació addicional) atenent el nombre d'alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE), el nombre d'alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS) i el nombre d'alumnes que necessiten la intervenció d'un mestre especialista en audició i llenguatge (AL) i convoca també el procediment per proveir els centres d'auxiliars tècnics educatius (ATE), que es tramita d'acord amb les instruccions que el Servei d'Atenció a la Diversitat dicta a aquest efecte. 2019-08-29T10:59:44Z Activitats internes de formació permanent del professorat 2019-08-28T10:25:45Z 2019-08-28T10:25:45Z Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat 2019-08-28T10:25:45Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2019-2020 [educació concertada] 2019-08-25T10:18:38Z 2019-08-25T10:18:38Z La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. 2019-08-25T10:18:38Z Convocatòria d'ajuts destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears 2019-08-21T12:06:16Z 2019-08-21T12:06:16Z Donar suport als projectes de premsa local i als de premsa de temàtica especialitzada escrits en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. L'activitat subvencionada consisteix en l'edició, dins l'any 2018, d'una publicació local o de temàtica especialitzada escrita en català a les Illes Balears en paper, en suport electrònic o en suport digital. 2019-08-21T12:06:16Z Ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019. 2019-08-13T10:33:35Z 2019-08-13T10:33:35Z Publicació de l'informe relatiu a la manca de documentació o possibles defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, segons estableix el punt 12 de l'Annex I de la convocatòria. La publicació de l'informe dóna per notificats als sol·licitants de les ajudes que hagin d'esmenar els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent. Annex 2: Llistat de persones a les que no se requereix documentació. La documentació per esmenar les sol·licituds i les al·legacions s'ha d'adreçar a la Direcció de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Registre de documentació per esmenar: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Publicació de l'informe d'esmena de documentació: 13 d'agost de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al 27 de setembre de 2019. Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 27 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. 2019-08-13T10:33:35Z Inscripció en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears 2019-08-12T07:29:46Z 2019-08-12T07:29:46Z Crear i regular el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2019-08-12T07:29:46Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2018-2019 2019-08-02T06:27:09Z 2019-08-02T06:27:09Z Publicació de l'informe relatiu a la manca de documentació o possibles defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2018-2019, segons estableix el punt 12 de l'Annex I de la convocatòria. Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent. Annex 2: Llistat de persones a les que no se requereix documentació. La documentació per esmenar les sol·licituds i les al·legacions s'ha d'adreçar a la Direcció de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Registre de documentació per esmenar: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Publicació de l'informe d'esmena de documentació: 31 de juliol de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al 20 de setembre de 2019. Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 20 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. 2019-08-02T06:27:09Z Ajuda d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat d'estudis oficials d'ensenyaments artísitics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018 2019-08-02T06:16:49Z 2019-08-02T06:16:49Z Publicació de l'informe relatiu a la manca de documentació o possibles defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018, segons estableix el punt 12 de l'Annex I de la convocatòria. Annex 1: Llistat de persones amb documentació pendent. Annex 2: Llistat de persones a les que no se requereix documentació. La documentació per esmenar les sol·licituds i les al·legacions s'ha d'adreçar a la Direcció de Política Universitària i Recerca de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Registre de documentació per esmenar: Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o qualsevol de les dependències establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o mitjançant Correus, on s'ha de presentar en sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català de 20 de gener de 2000), en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. Publicació de l'informe d'esmena de documentació: 31 de juliol de 2019. Termini d'esmena de sol·licituds: Fins al 27 de setembre de 2019. Termini de presentació d'al·legacions: Fins al 27 de setembre de 2019. Publicació de la proposta de resolució: Entre els dies 16 i 31 d'octubre de 2019. 2019-08-02T06:16:49Z Convocatòria d'ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres d'R+D de fora de les Illes Balears. 2019-07-17T11:19:31Z 2019-07-17T11:19:31Z Els ajuts tenen per objecte el cofinançament en la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d'R+D de fora de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme activitats beneficioses per millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi. Aquestes estades han d'assegurar la mobilitat i en cap cas no poden implicar un retard en la finalització dels estudis de doctorat. 2019-07-17T11:19:31Z Convocatòria d'ajuts FPI i FPI_E 2019 2019-07-17T11:09:04Z 2019-07-17T11:09:04Z Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral. 2019-07-17T11:09:04Z Programa d'accés de l'Estació d'Investigació Jaume Ferrer 2019-07-16T12:45:50Z 2019-07-16T12:45:50Z L’Estació d’Investigació Jaume Ferrer és una infraestructura científica, ubicada en una zona d’alt valor com és la península de La Mola de Maó a Menorca i ofereix una zona d’allotjament d’ús científic i un laboratori. Amb caràcter general, els usuaris de la instal•lació s’hauran de remetre a l’establert al reglament intern i d’ús de l’Estació Jaume Ferrer. Aquest reglament va ésser aprovat per la comissió científica – tècnica de l’estació el dia 6 de juny de 2011 i se pot accedir al document íntegre a la direcció http://dguni.caib.es En la secció I del capítol V de la reglamentació es detalla el Programa d’accés i règim d’autorització de les activitats. L’objectiu del programa és regular l’accés a l’Estació d’investigadors i grups d’investigació, per al desenvolupament d’activitats científiques, no incloses en el programa científic de l’Estació. 2019-07-16T12:45:50Z