LOGO CAIB
Contingut
31 juliol 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports
Foto noticia

Afers Socials i Esports destina 8 milions d’euros a les subvencions del 0,7% de l’IRPF per al període 2020-2021

\ El Consell de Govern dona llum verda a la convocatòria per subvencionar programes dirigits a persones amb situació d’especial necessitat

\ Les entitats sense ànim de lucre tenen fins a 11 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB per presentar els seus projectes


El Consell de Govern ha donat llum verda a la convocatòria de subvencions a càrrec de l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF. Es tracta de la convocatòria d'ajudes a entitats que es finança a través de l'anomenat IRPF social i que gestiona la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Aquesta convocatòria, per al període 2020-2021, té un pressupost total de 8.000.000 d’euros.

Les futures subvencions s’adrecen a les entitats privades sense ànim de lucre que, dins de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, desenvolupen programes en matèria de serveis socials dirigits a persones que estiguin en situacions especials de necessitat. Des del 2017, any en què el Govern passa a gestionar el 0,7% de l’IRPF per ordre del Tribunal, enguany és la segona vegada que té caràcter biennal. Això permet aportar estabilitat pressupostària i organitzativa als programes i projectes que duen a terme.

L'import de la convocatòria és de 4.000.000 d’euros per a cada exercici. L’import màxim que es pot sol·licitar per projecte és de 500.000 euros, amb un màxim de 250.000 euros per cada any pressupostari. També es marca l’import mínim, que ha de ser de 10.000 euros amb un mínim de 5.000 euros per a cada exercici.

Qui vulgui adherir-se a aquesta convocatòria té 11 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB.

L'objectiu de la Conselleria d'Afers Socials i Esports amb aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme a les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques per als anys 2020 i 2021.

D'entre les actuacions que es poden desenvolupar en el marc d'aquesta convocatòria hi ha les que es corresponen amb les necessitats d'atenció prioritària establertes en l'article 6 de la Llei 4/2009 i que són les següents:

* Discapacitat física, psíquica o sensorial.
* Dificultats d'integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals i malalties cròniques.
* Dificultats d'integració social vinculades a condicions laboral precàries, desocupació i pobresa.
* Necessitat social, com la relacionada amb la manca d'habitatge o amb la desestructuració familiar.
* Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones adolescents.
* Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
* Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó.
* Dificultat d'integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència i d'altres addiccions.
* Vulnerabilitat, exclusió i aïllament socials.
* Problemes de convivència i de cohesió social.
* Urgències socials.
* Emergències socials per catàstrofe.

També s'hi inclou el desenvolupament d'actuacions destinades a la promoció, la formació i l'acollida de personal voluntari, sempre que estiguin relacionades específicament i explícitament amb les situacions de necessitat d'atenció prioritària esmentades.

El 19 de juny es va saber que les Illes Balears rebrien 4.689.320 euros corresponents a la distribució per comunitats autònomes que fa l'Estat de la recaptació de l'IRPF social de 2020. La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, va celebrar l'evolució de les quanties que arriben a l'arxipèlag de forma progressiva des que es va assumir la gestió. Des del 2017 s'han finançat 343 projectes d'entitats socials, el primer any varen ser 77, el 2018 foren 129 i el 2019 arribaren a 137.