LOGO CAIB
Contingut
10 juliol 2020Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

Aprovat el decret que estableix el funcionament del defensor dels usuaris del sistema sanitari públic

\ Aquest òrgan ofereix un servei gratuït davant el qual la població pot dirigir queixes

\ La figura, que es va extingir el 2012, va ser recuperada en la Llei de pressuposts de 2018

El Consell de Govern ha aprovat avui el Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, òrgan de l’administració sanitària encarregat de la defensa dels drets que reconeixen la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears i la resta de normativa general aplicable. D’aquesta manera, s’estableixen normativament el règim jurídic i el funcionament d’aquest òrgan que ja estava en funcionament des de 2019 i davant el qual les persones usuàries poden dirigir les queixes de manera gratuïta.

Cal recordar que la Llei esmentada va crear i regular la figura del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears com un òrgan adscrit a la conselleria competent en matèria de salut, encarregat de la defensa dels drets dels usuaris, el qual exerceix les seves funcions amb autonomia funcional plena. Aquesta figura va ser desplegada el 2004 mitjançant un decret.

No obstant això, la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012 el va extingir i el Decret 4/2012, de 27 de gener, va establir que la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears s’ocupàs dels procediments que tramitava l’extinta Oficina del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Posteriorment, la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l’any 2018 en va recuperar la figura. És en aquest context que s’aprova aquest decret que té per objecte regular dos aspectes: d’una banda, el règim jurídic, les incompatibilitats, l’estructura i la situació administrativa del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, en desplegament del que estableix l’article 23 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears; i, de l’altra, el procediment de les queixes que es presentin davant el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, així com de qualsevol actuació, a instància de part interessada o d’ofici, que coadjuvi al millor compliment de les seves funcions.

D’acord amb el Decret, el Defensor dels Usuaris, adscrit a la Conselleria de Salut i Consum, ha d’exercir les seves funcions amb independència plena i autonomia funcional i, anualment, ha de donar compte de les seves actuacions al Consell de Salut de les Illes Balears.

Les persones usuàries poden dirigir les seves queixes al Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears quan hagin estat ateses i resoltes de manera desfavorable pel Servei d’Atenció a l’Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears i quan ─havent-les presentades en el Servei d’Atenció a l’Usuari del Servei de Salut de les Illes Balears─ no hagin estat ateses o resoltes en el termini de dos mesos. La presentació de queixes davant el Defensor dels Usuaris no genera en cap cas la imposició de taxes per al reclamant.

Correspon al Defensor dels Usuaris tramitar i contestar les queixes que s’hagin admès. També li correspon la formulació, d’ofici o a instància de les persones interessades, de propostes, suggeriments o recomanacions en qüestions relatives als drets dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

D’entre les actuacions del Defensor dels Usuaris en destaquen les següents:

  1. Atendre les queixes que presentin les persones usuàries del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

  2. Iniciar les investigacions corresponents per aclarir-les.

  3. Formular suggeriments, propostes o recomanacions a l’administració i a les entitats privades a fi d’adequar-ne les actuacions al que preveu la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.

  4. Mantenir entrevistes amb les persones de l’administració que siguin objecte de la queixa de les persones usuàries.

  5. Emetre un informe anualment al Consell de Salut del resultat de les seves actuacions.

  6. Mantenir una relació directa amb la Conselleria de Salut i Consum a fi de traslladar les disfuncions i les possibles millores per dur a terme en el sistema sanitari públic de les Illes Balears.

  7. Formular, si escau, propostes o suggeriments per a les reformes de la normativa sanitària que siguin necessàries.

  8. Informar sobre qualsevol altra circumstància que consideri rellevant en l’àmbit de les seves competències.

  9. Qualsevol altra relacionada amb la defensa dels drets esmentats en l’article 3 d’aquest Decret.

Tots els centres, establiments i serveis sanitaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears, així com els que hi tenguin un conveni o concert, tenen l’obligació de col·laborar amb el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears en les seves investigacions i inspeccions, i facilitar-li la informació que els requereixi, actuant en tot cas respectant els drets dels pacients.