inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png
 

Nomenaments i cessaments 2019

Decret 96/2019, de 20 de desembre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup I, en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el grup III, en representació de les associacions de consumidors i usuaris.

Butlletí Número: 171
Data: 21 de desembre de 2019

Veure la normativa

D'acord amb el Decret 82/2019, de 4 d'octubre (BOIB núm. 136, de 5 d'octubre), es va produir el cessament de Bernat Ferrer Guàrdia com a membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de les associacions de consumidors i usuaris.

El 4 de desembre de 2019, es va registrar en el Registre General d'aquest Consell un escrit de la Conselleria de Salut i Consum, mitjançant el qual es va proposar com a membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears Pau Antoni Montserrat Valentí, en representació de les associacions de consumidors i usuaris, una vegada consultades les institucions, entitats i associacions de rellevància en aquest sector.

D'acord amb l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, els membres del grup III han de ser designats pel Govern de les Illes
Balears, havent consultat les institucions, entitats i associacions esmentades en l'apartat anterior.

El 10 de desembre de 2019, es va registrar en el Registre General d'aquest Consell un escrit de l'organització empresarial Petita i Mitjana Empresa de Balears, integrada en el grup I, mitjançant el qual sol·licitava la modificació d'un dels seus representants en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

L'article 5.4 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, estableix que el Consell de Govern, després d'haver rebut les propostes i designacions corresponents, nomenarà els membres del CES mitjançant decret.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Trebal, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de desembre de 2019,

Decret
Primer
Deixar sense efectes el nomenament de Marcos Cañabate Figuerola com a membre suplent del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon
Nomenar, com a membre suplent del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Gustavo de Vicente Murciano.

Tercer
Nomenar, com a membre titular del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de les associacions de consumidors i
usuaris, Pau Antoni Montserrat Valentí.


Decret 82/2019, de 4 d’octubre, de cessament d’un membre en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant de les associacions de consumidors i usuaris.

Butlletí Número: 136
Data: 5 d'octubre de 2019

Veure la normativa

En compliment de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es va aprovar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), l'article 1 de la qual estableix que el CES té la naturalesa d'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.
El Decret 65/2016, d'11 de novembre (BOIB núm. 143, de 12 de novembre), va nomenar el senyor Bernat Ferrer Guàrdia membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears com a representant de les associacions de consumidors i usuaris. No obstant això, el passat 12 de setembre es va produir la defunció d'aquest membre.
El senyor Bernat Ferrer Guàrdia va ser president de l'associació La Defensa des de l'any 2010, i sota el seu mandat, va iniciar el suport i la defensa dels drets relacionats amb la salut dels usuaris de la sanitat tant privada com pública. Així mateix, va incorporar el compromís de defensar la gent gran com a col·lectiu especialment vulnerable, així com els seus familiars i cuidadors.
D'altra banda, com a membre del Col·legi Arbitral de Consum de les Illes Balears, va actuar en nombrosos actes de conciliació i arbitratge entre consumidors i empreses per resoldre conflictes sense necessitat d'arribar a la denúncia ni a la reclamació administrativa. La seva àmplia experiència en diferents sectors de l'empresa privada el va dotar d'un important coneixement que va aplicar per resoldre els problemes que presentaven els usuaris i plantejar adequadament i eficaçment les reclamacions oportunes.
En qualsevol cas, es lamenta profundament la pèrdua del senyor Ferrer Guàrdia, conseller del CES, i es destaca el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones, especialment les més desfavorides, alhora que se li agraeixen la seva dedicació i feina durant aquests anys.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 4 d'octubre de 2019,

DECRET
Primer
Deixar sense efectes el nomenament, com a membre titular del Consell Econòmic i Social en representació de les associacions de consumidors i usuaris, efectuat a favor del senyor Bernat Ferrer Guàrdia en la lletra de l'apartat 3 del punt primer del Decret d) 65/2016, d'11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.


          

Decret 8/2019, de 8 de febrer, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup II, com a representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Butlletí Número: 18
Data: 9 de febrer de 2019

Veure la normativa

Mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre, es va suspendre la vigència de la Llei 10/2000 i el funcionament del CES i, posteriorment, amb l’Acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 2016, es varen deixar sense efecte les suspensions anteriors.
L’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES és mitjançant un decret del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 28 de gener de 2019, va entrar en el Registre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un escrit de l'organització sindical Unió de Treballadors, a través del qual sol·liciatva la modificació dels seus membres integrats en el grup II.

Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 8 de febrer de 2019,

DECRET

Deixar sense efectes els nomenaments dels següents membres titulars del Consell Econòmic i Social de les Illes Primer. Balears, de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en representació de la Unió General de Treballadors:
L’efectuat a favor de la Sra. Rosario García Puertas, en la lletra b) de l’apartat 2 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
L’efectuat a favor del Sr. Francisco Javier Capó Parrilla, en la lletra b) de l’apartat 2 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Segon. Deixar sense efectes el nomenament del següent membre suplent del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en representació de la Unió General de Treballadors:
L’efectuat a favor del Sr. Sebastián Lora Sánchez, en la lletra b) de l’apartat 2 del punt primer del Decret 65/2016, d’11 de novembre, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

Tercer. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Unió General de Treballadors, els membres següents, inclosos en el grup II, com a membres titulars representants de l’entitat esmentada, en el Consell Econòmic i Social:
La Sra. Sonia Saavedra Ferreira.
El Sr. Sebastián Lora Sánchez.
Quart. Nomenar, d’acord amb l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, a proposta i designació de la Unió General de Treballadors,
el membre següent, inclòs en el grup II, com a membre suplent representant de l’entitat esmentada, en el Consell Econòmic i Social:
El Sr. José María Roqueta Sansa.