inici . inicio

   desc_símbolo youtube ok.png    desc_logo twiter.jpg  desc_fb_logo.png
 

Què és el CES? 

     


   

 

DEFINICIÓ

- El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears està definit en l'article 78 del nostre Estatut d'autonomia on es diu que .."és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social". 

 


- Aquesta definició ja es contenia en l'article 42 de l'anterior Estatut d'Autonomia. El desplegament del Consell es va fer amb la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), del Consell Econòmic i Social, modificada per la Llei 5/2009, de 17 de juny, i amb el Reglament d'organització i funcionament de la Institució, aprovat mitjançant el Decret 67/2010 de 28 de maig (BOIB núm. 83, de 3 de junio de 2010).

 


NATURALESA 

- El Consell es configura com a ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar, que disposa d'autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. Amb això es destaca que la nostra Institució és independent del Govern o d'altres òrgans, associacions o institucions públiques o privades, la qual cosa és imprescindible per tal de desplegar l'activitat consultiva de manera objectiva i autònoma.