Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Els requisits que s'han de tenir per poder iniciar els estudis d'ensenyaments esportius que començaran a finals de setembre són:

Cicle inicial o nivell I

1. Títol de graduat en ESO (o equivalent) o superar la prova d’accés de caràcter general (prova de maduresa) amb 17 anys, o complir-los dins l’any natural de realització de la prova.
 

Els estudis i titulacions declarades equivalent al títol de graduat en ESO són:


a) La superació de la prova d’accés substitutòria del requisit del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà.

b) El títol de Tècnic auxiliar.

c) El títol de Tècnic.

d) La superació del segon curs de Batxillerat unificat polivalent.

e) El títol de batxiller superior.

f) La superació del segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans.

g) La superació del tercer curs del Pla de 1963 o del segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d’Arts aplicades i oficis artístics.

i) El títol d’Oficialia industrial.

j) La superació d’altres estudis que hagin estat declarats equivalents a efectes acadèmics amb qualsevol dels anteriors.

k) Tots els títols i situacions que es detallen per accedir al Cicle Superior.

2. També, s'ha de superar una prova específica d’accés a aquests ensenyaments. 
 

Cicle final o nivell II

1. Tenir el Certificat de Cicle inicial o Nivell I, en la modalitat o especialitat corresponent. Excepcionalment, es pot començar el cicle final o nivell II sense haver finalitzat el bloc de formació pràctica del cicle inicial o nivell I de la mateixa modalitat esportiva.
2. També, només per algunes modalitats esportives, superar un prova específica d’accés en aquests ensenyaments.
 

Grau superior

1. Tenir el títol de batxillerat (o un títol equivalent) o superar la prova d’accés de caràcter general (prova de maduresa). Per realitzar aquesta prova es requereix una edat mínima de 19 anys, o complir 19 anys dins l’any natural en què es fa la prova. També es pot fer aquesta prova amb 18 anys, o si es compleixen 18 anys dins l’any natural en què es fa la prova, i, a més, es té un títol de tècnic relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.
 

Els estudis i titulacions declarades equivalent al títol de graduat en ESO són:


a) La superació de la prova d’accés substitutòria del requisit del títol de batxiller per a l’accés als ensenyaments esportius de grau superior.

b) La superació del segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
c) El títol de Tècnic especialista o el títol de Tècnic superior.

d) El títol de Mestria industrial.

e) El títol de batxiller superior amb el Curs d’orientació universitària (COU) o el Preuniversitari.

f) La superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de vinticinc anys.

g) Qualsevol títol universitari, de cicle llarg o de cicle curt.

h) La superació d’altres estudis que hagin estat declarats equivalents als anteriors.

2. També, s'ha de tenir el títol de Tècnic Esportiu, en la corresponent modalitat o especialitat esportiva.
 

3. En algunes modalitats esportives, serà necessari superar una prova o acreditar mèrits esportius.