Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

03/08/2006

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

JOVENTUT

BOIB núm. 109, de 3 d'agost de 2006

 

Afectada per:

Correcció d’errades tipogràfiques de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut BOIB núm. 112, de 10 d'agost de 2006

 

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010

 

Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat BOIB núm. 129, d'1 de setembre de 2012

Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022

Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears BOIB núm. 91, de 14 de juliol de 2022 (llevat del capítol II del títol IV i les DF 1a i 2a, vacatio legis fins al 14 d’agost de 2022)

Versió consolidada (en procés d’actualització)

Per a més informació podeu descarregar el següent document