Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Títols en PDF


Teniu a la vostra disposició per a la seva consulta el text en PDF del següents títols:

  De la «Col·lecció legislativa»:

  Legislació de les Illes Balears. Textos Fonamentals, núm. 2 (3a edició) (PDF)

  Aquesta obra manté majoritàriament les disposicions legals integrants de l'ordenament jurídic autonòmic de l'edició anterior. Com a novetat i per facilitar-ne la consulta, inclou un sumari a l'inici de cada norma.

  Patrimonio de las Administraciones Públicas, núm. 15 (versió en castellà-PDF)

  Aquesta edició, en castellà, revisada i actualitzada a setembre de 2019 escomet el règim jurídic dels béns públics recollint la normativa estatal i autonòmica, tant de rang legal com reglamentari.

  Funció pública, núm. 3 (4a edició) (PDF)*

  Aquesta quarta edició és una obra exhaustiva que recull les normes vigents en matèria de funció pública autonòmica i que, a més, proporciona les pautes i els criteris necessaris per comprendre-la i aplicar-la, gràcies a les nombroses i profuses notes a peu de pàgina que incorpora.

  *Atesos els canvis normatius que s'han produït des de la publicació d'aquesta obra, estam treballant per fer-ne una nova edició.

  —Patrimoni de les administracions públiques, núm. 15 (2a edició) (PDF)

  Aquesta segona edició revisada i actualitzada a setembre de 2019 escomet el règim jurídic dels béns públics recollint la normativa estatal i autonòmica, tant de rang legal com reglamentari.

  Legislación electoral de las Illes Balears (2a edició), núm. 20 (PDF)

  Aquesta segona edició recopila i sistematitza la normativa electoral bàsica i autonòmica, així com un extens recull d'instruccions de la Junta Electoral Central per tal de constituir una eina útil en els processos electorals. Així mateix s'enriqueix amb la normativa sobre referèndum per la seva connexió amb la matèria electoral.

  Legislació territorial i urbanística, núm. 19 (PDF)

  L'obra pretén oferir un compendi de la normativa aplicable en un àmbit concret de l'ordenament jurídic de la nostra Comunitat Autònoma. Aquest volum és un recull del conjunt de normes que conformen el complex entramat que regula l'urbanisme a les nostres Illes.

  Funció pública estatutària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, núm. 18 (PDF)

  Aquest volum és un compendi normatiu completíssim, que esdevindrà en l'obra de consulta imprescindible per al coneixement i l'aplicació de les normes reguladores de la vida professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. 

  Legislación de contratación pública, núm. 17 (PDF)

  Aquest volum no tan sols es presenta com un recull normatiu estatal i autonòmic sobre legislació de contractació pública i les seves darreres actualitzacions, sinó a més a més, té la particularitat d'introduir comentaris, notes de l'autor i/o referències normatives a cada un dels articles de les normes incloses a l'obra.

   Legislació sanitària, núm. 16 (PDF) (nota d'actualització)

   Aquest volum es presenta com un recull de les principals normes d'àmbit estatal i autonòmic actualment vigents en les Illes Balears en matèria de salut, amb la pretensió de constituir una eina de treball útil per als operadors jurídics.

   —Legislació de les Illes Balears. Textos Fonamentals (II), núm. 2 (PDF) (nota d'actualització)

   Aquest segon volum es presenta com una continuació del primer: agrupa una vintena de disposicions i conté un índex analític acumulat que integra el del primer volum d'aquesta obra. La legislació que recull s'estructura en diversos blocs que completen la visió global d'allò que es pot considerar com a corpus normatiu d'aquesta Comunitat Autònoma.

   —Estatut d'autonomia de les Illes Balears, núm. 0 (PDF)

     De la col·lecció «Eines»:

     Règim jurídic del Govern i de l'Administració, núm. 1 (3a edició) (PDF)

     D'aquesta tercera edició de l'obra, cal destacar, a més del seu format en PDF, les modificacions que, des de la segona edició al gener de 2011, han sofert les disposicions incloses en les edicions anteriors, a més d'incorporar en aquest nou volum la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears i el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

     Legislació de l'esport, núm. 2 (2a edició) (PDF)

     Aquesta nova edició recull la llei actual de l'esport balear, el nou decret pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, així com les noves modificacions sofertes per la resta de normativa esportiva inclosa en la primera edició d'aquesta obra.

     Protecció de dades de caràcter personal, núm. 9 (2a edició) (PDF)

     D'aquesta segona edició de l'obra, cal destacar, a més del seu format en PDF, les modificacions que, des de  la seva primera edició al desembre de 2008, ha sofert la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal  per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, així com també les afectacions del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, per diverses sentències del Tribunal Suprem de 2010 i 2012.

     Empleats públics, núm. 11 (2a edició) (PDF)

     Aquesta nova edició incorpora totes les modificacions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de  la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Cal destacar que també s'ha afegit el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, amb les actualitzacions vigents a gener de 2014.

      

      De Col·laboracions editorials:

     Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Segon mandat (2006-2012) (PDF)

     Aquesta edició recull els dictàmens elaborats pel CES entre els anys 2006 i 2012.

     El parlamentarisme en perspectiva històrica (vol. I i vol. II)

     En aquesta obra es recullen les 74 ponències que es presentaren al 68è Congrés de la Comissió Internacional d’Història Parlamentària, estructurades en tres blocs de matèries.