Torna

Participació ciutadana

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE PLANS

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels Plans que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris,  d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb el Pla nou.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius del Pla.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, accedint al Pla en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l’adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

Consultes prèvias de Plans vigents

Data de publicació Termini per realitzar aportacions

Actualment no hi ha cap Pla vigent

-- --

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DE PLANS

Aquest tràmit té per objecte conèixer la opinió dels ciutadans i les ciutadanes, titulars de drets i interessos legítims afectats per un Pla ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Es tracta de garantir a tota la ciutadania i a les empreses i organitzacions la seva participació en l'elaboració de qualsevol pla, atès que a tots els pot resultar d'aplicació.

Així, accedint al pla que us interessi, podreu trobar l'esborrany  que s'ha sotmès a informació pública i la forma de fer les al·legacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un  document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a l'adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini.

 

Audiència i Informació pública de Plans vigents

Data de publicació Termini per realitzar aportacions

Actualment no hi ha cap PLA en informació

-- --