Torna

Qualitat dels Serveis

Avaluació d'organitzacions

Introducció

Establir un diagnòstic compartit del grau de maduresa de les organitzacions públiques és una de les accions imprescindibles que s'han de produir per a impulsar la millora dels serveis que es presten, ja que, com és sabut, només es pot millorar el que es mesura i només estam disposats a canviar quan hi ha un consens bàsic sobre aquesta necessitat. I, si aquest diagnòstic es du a terme utilitzant instruments de gestió de qualitat, com el cas Model CAF, estam treballant en l'eix del bon govern, situant els ciutadans en el centre de les decisions.

 

Entitats del Govern que apliquen el model CAF en les seves avaluacions de qualitat

Tal com preveu el programa nombre 4 d'avaluació i certificació del Segon Pla Estratègic de Qualitat del Govern dels Illes Balears, les entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que han duit a terme avaluacions amb el model CAF han estat les següents:

 

 1. Conselleria de Presidència.
 2. Conselleria d'Agricultura i Pesca.
 3. Conselleria d'Esports i Joventut.
 4. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 5. Conselleria d'Interior.
 6. Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori.
 7. Conselleria de Salut i Consum.
 8. Direcció General de Tributs. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
 9. Direcció General de Planificació i Centres. Conselleria d'Educació i Cultura.
 10. Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT). Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
 11. Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 12. Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 13. Fundació d'Ajuda a la Reinserció de les Illes Balears. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 14. Ports de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient
 15. Consorci de Transports de Mallorca. Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori.
 16. Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI). Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques.
 17. Serveis de Millora Agrària, SA (SEMILLA). Conselleria d'Agricultura i Pesca.
 18. Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). Conselleria d'Agricultura i Pesca.
 19. Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA). Conselleria d'Agricultura i Pesca.
 20. Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 21. Consorci Aprop. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
 22. Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). Conselleria d'Interior.
 23. Museu de Mallorca. Conselleria d'Educació i Cultura.
 24. Arxiu del Regne de Mallorca. Conselleria d'Educació i Cultura.
 25. Biblioteca Pública de Maó i Arxiu de Maó. Conselleria d'Educació i Cultura.
 26. Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Conselleria d'Educació i Cultura.
 27. Museu de Menorca. Conselleria d'Educació i Cultura.
 28. Biblioteca Pública de Palma. Conselleria d'Educació i Cultura.
 29. Direcció General de Qualitat dels Serveis. Conselleria de Presidència.
 30. Servei d'Ocupació de les Illes Balears. Conselleria de Treball i Formació.
 31. Direcció General de Tecnologia i Comunicacions. Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.
 32. 112ib. Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.
 33. Xarxa Infojove. Conselleria d'Esports i Joventut.
 34. Fundació Balears a l'Exterior. Conselleria de Presidència.
 35. Unitat d'Innovació del Parc Bit. Conselleria d'Economia i Hisenda.
 36. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori.
 37. Institut d'Educació Secundària Pau Casesnoves. Conselleria d'Educació i Cultura.
 38. Institut d'Educació Secundària Emili Darder. Conselleria d'Educació i Cultura.
 39. Institut d'Educació Secundària Quartó de Portmany. Conselleria d'Educació i Cultura. 
 40. Servei d'Activitats Classificades. Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.
 41. Servei de Joc. Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.
 42. Inspecció de Joc. Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.
 43. Servei de Seguretat. Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.
 44. Institut d'Educació Secundària IES Sa Colomina (Eivissa). Conselleria d'Educació i Cultura.