torna

Detall de la notícia

Equivalències reconegudes de títols, diplomes i certificats de català

Equivalències reconegudes a les Illes Balears

 

L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per determina els títols, diplomes i certificats equivalents (expedits normalment a partir de la superació d’una prova) que tenen una equivalència directa amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (A2, B1, B2, C1, C2 i LA). Això vol dir que qualsevol administració o organisme de les Illes Balears els accepta com a equivalents i no demana cap altre document acreditatiu.

 

Un exemple d’equivalències directes són les que es fixen entre els certificats emesos abans del 2011 i els emesos a partir del 2011:


 

Podeu consultar la resta d’equivalències reconegudes a les Illes Balears, per nivell, en els documents que hi ha al final d’aquesta pàgina.

 

En tots els casos reconeguts per la normativa vigent, la Direcció General de Política Lingüística no expedeix cap tipus de certificat.

 

En el cas de títols, diplomes o certificats no inclosos en l’Ordre de 21 de febrer de 2013, és possible presentar una sol·licitud d’equivalència a la Direcció General de Política Lingüística. 

 

La Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català es reuneix per debatre i atorgar, si escau, l’equivalència sol·licitada, i la directora general de Política Lingüística dicta una resolució d’atorgament o de denegació de l’equivalència basant-se en l’informe emès per la Comissió.

 

Consultau la sol·licitud i la documentació que s’ha de presentar en el tràmit de la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Equivalències reconegudes en altres territoris

 

En els documents que hi ha al final de la pàgina podeu consultar, per nivell, els títols, diplomes i certificats expedits a partir generalment d’una prova que tenen reconeixement en altres territoris (País Valencià, Catalunya i Andorra). Hi consten les equivalències vigents dels certificats de coneixements dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Equivalències directes (sense necessitat de fer cap tràmit)