torna

Detall de la notícia

Sistema d'identificació Cl@ve

Identificació per poder dur a terme els tràmits telemàtics d’inscripció a les proves de llengua catalana i de revisió

El Govern de les Illes Balears, en la seva relació amb els ciutadans i les empreses, utilitza sistemes d’identificació i signatura electrònica prevists en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Atès això, la Direcció General de Política Lingüística activarà en un futur immediat el tràmit telemàtic d’inscripció a les proves de llengua catalana en el qual les persones interessades hauran d’identificar-se i signar electrònicament. Per tant, es recomana a les persones que tenen previst inscriure’s a les pròximes convocatòries de proves que es donin d’alta d’un sistema d’identificació electrònica.

Les persones interessades podran identificar-se electrònicament per dur a terme el tràmit telemàtic mitjançant el sistema Cl@ve, que és una plataforma comuna, proveïda per l’Administració General de l’Estat orientada a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i que permet identificar-se i signar mitjançant un dels mètodes següents:

  • Cl@ve Certificat: permet identificar-se i signar mitjançant un certificat electrònic, com ara l’inclòs en el DNI electrònic, o els certificats electrònics personals.
  • Cl@ve Permanent: permet la identificació mitjançant un usuari i contrasenya establerts prèviament. En combinació amb Cl@ve Firma també permet signar electrònicament.

Si bé Cl@ve admet un altre mètode d’accés (Cl@ve PIN), aquest només permet la identificació davant les administracions públiques, però no la signatura de les sol·licituds. Per aquest motiu, no és adequat per dur a terme tramitacions telemàtiques.

Per poder emprar Cl@ve Permanent, és necessari registrar-se a Registre Cl@ve. En aquest sentit, el registre presencial a Cl@ve es pot dur a terme, a més dels llocs indicats a Registre a Cl@ve, a la Xarxa d’Oficines d’Assistència en Matèria de Registres del Govern de les Illes Balears, que es poden consultar a la web d’atenció a la ciutadania.

Podeu trobar tota la informació sobre com obtenir aquests sistemes d’identificació a la pàgina de Cl@ve.

Per poder usar Cl@ve amb un certificat electrònic reconegut, és necessari que el certificat sigui d’una persona física, d’un representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, o d’un empleat públic inclòs en la Llista de prestadors de serveis de certificació (TSL) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Alguns exemples de certificats electrònics que es poden utilitzar són l’inclòs en el DNI electrònic o els certificats electrònics personals emesos per la Fàbrica Nacional de Moneta i Timbre.