torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2023

Informació general

— Les proves es faran a les localitats següents: Maó, Eivissa, Formentera, Inca, Manacor i Palma. Els centres i els torns d'entrada per a les proves escrites es publicaran el dia 5 de gener.

— Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única.

— Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

— Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

— No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.

— Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i models de les proves.

 

Dates de la convocatòria

— Publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos: 30 de desembre, a partir de les 15 h.

— Publicació del centre assignat i el torn d’entrada per a les proves escrites: 5 de gener, a partir de les 15 h.

— Proves:

— Publicació dels resultats provisionals: 28 de febrer, a partir de les 15 h.

— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: 2 i 3 de març.

— Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 30 de març, a partir de les 15 h.