torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2023: llistes definitives d'admesos i d'exclosos

Publicació de les llistes definitives d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de gener de 2023

Resolució de la directora general per la qual s’aproven les relacions definitives d’admesos i d’exclosos de les proves de gener de 2023

  • Annex 1. Relació definitiva d’admesos
  • Annex 2. Relació definitiva d’exclosos
  • Annex 3. Relació definitiva d’admesos amb adaptació de les condicions de la prova
  • Llista de motius d’exclusió

 

Consultau la llista definitiva d’admesos (annexos 1 i 3). Si no hi figurau, consultau la llista definitiva (annex 2) i el motiu d’exclusió. Trobareu tots aquests documents al final d’aquesta pàgina.

Les persones que no consten en la llista definitiva d’admesos no podran examinar-se.

 

INCORRECCIONS EN EL NOM

Revisau si el vostre nom hi consta escrit correctament; és a dir, si hi ha el nom complet i oficial, si l’ordre de nom i llinatges és el correcte, si els accents són els que pertoquen, etc. En cas que hi hagi alguna errada, comunicau-la a l’adreça electrònica provescatala@dgpoling.caib.es per poder-la corregir.

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES

D’acord amb la base setena de la convocatòria de proves, únicament es pot sol·licitar la devolució de la taxa d’inscripció quan no s’hagi pogut formalitzar la matrícula per causa imputable a l’Administració, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos; és a dir, del 2 al 16 de gener sw 2023. Aquest termini s’entén sens perjudici del que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Consultau el procediment de devolució de pagaments indeguts a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La devolució de la taxa s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Política Lingüística i s’ha de presentar la documentació acreditativa del pagament de la taxa.