torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE MAIG DE 2023: previsió

La Direcció General de Política Lingüística treballa en el calendari de la convocatòria de proves de maig de 2023.

 

Informació general

— Es convocaran proves de tots els certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) i del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA).

— Les proves es faran a les localitats següents: Ciutadella, Eivissa, Formentera, Inca, Manacor i Palma.

— Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única.

— Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

— Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

— No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apta, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocada a la prova oral.

— Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts. Consultau l’estructura, valoració i models de les proves.

— Taxes:

 

Previsió de calendari

— Termini d’inscripció: a partir de la segona quinzena de març.

— Publicació de llistes provisionals d’admesos i d’exclosos i termini d’esmena: segona quinzena d’abril.

— Publicació de llistes definitives d’admesos i d’exclosos: primera quinzena de maig.

— Proves escrites i orals de tots els certificats: a partir del 20 de maig.