torna

Funcions

La Direcció General de Política Lingüística exerceix les seves competències en els àmbits materials següents:

  • normalització de la llengua catalana
  • promoció i defensa dels drets lingüístics
  • certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l’ensenyament reglat mitjançant l’organització i la gestió de proves, i reconeixement de certificats equivalents
  • homologació dels estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

(Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 11/2016, d’11 de maig)