Torna

Actuacions cofinançades per la DG de Modernització i Administració Digital

Europa

Gestió i Seguiment


La Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital (servei SI) contribueix a l'assoliment dels següents objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

Objectiu Temàtic 1:

1. Contracte de Subministrament i instal·lació d'una caixa cofre basada en la normativa EN1047-2 per al CPD corporatiu de Sant Pere. (expedient CONTR 2015/2830).

Subministrament i instal·lació d'una sala cofre prefabricada així com la modernització de les infraestructures bàsiques del CPD de Sant Pere, amb l'objectiu d'obtenir un CPD d'acord amb els estàndards actuals del sector aprofitant els avenços en eficiència energètica, control d'accessos, sensorització i proteccions contra tot tipus de riscos, incloent una monitorització completa i integrada dels paràmetres essencials de la instal·lació.

Estat de tramitació del contracte: executat.

Preu d'adjudicació: 865.150€ (IVA inclòs) (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Link a la plataforma contractació

2. Contracte de serveis d'administració electrònica en el Govern de les Illes Balears (expedient CONTR 2015/968)

Treballs sobre el web corporatiu del Govern, seu electrònica, gestió de continguts i webs departamentals, plataforma de registre i notificació electrònica, gestor corporatiu d'expedients, repositori d'expedients i plataforma d'Interoperabilitat.

Estat de tramitació del contracte: en execució.

Preu d'adjudicació: 1.311.155,15 € (IVA inclòs) (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Link a la plataforma contractació

3. Contracte de serveis per a la implantació d'un nou model de gestió documental al Govern dels Illes Balears (expedient CONTR 2014/2399).

Implantació i configuració de totes les plataformes de "programari" base per donar suport a un nou model de gestió documental i serveis de desenvolupament i integració dels sistemes d'informació necessaris.

Estat de tramitació del contracte: en execució.

Preu d'adjudicació: 382.360,00 € (IVA inclòs) (cofinançat en un 50 % amb FONS FEDER)

Link a la plataforma contractació

4. Ampliació de la implantació de la banda ampla i difusió de xarxes d'alta velocitat, recolzament per a l'adopció de tecnologies emergents i xarxes de l'economia digital.

El pla Operatiu FEDER 2014-2020 defineix diferents objectius temàtics. En el segon d'ells, trobem la prioritat d'inversió 2.A. Convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes en l'àmbit del Progama d'extensió de la banda ampla de nova generació a les Illes Balears d'acord a l'Agenda Digital Europea 2014-2020. Les ajudes es concediran sobre la base d'un procediment de selecció competitiva i no discriminatòria, que respeti el principi de neutralitat tecnològica, garantint un accés majoritari a les xarxes subvencionades. El mapa d'inversions haurà de tenir en compte el mapa de cobertura de banda ampla elaborat per la SETSI i el resultat de qualsevol convocatòria duita a terme anteriorment per la SETSI. Així mateix, es necessari obtenir el informe preceptiu previst al Reial Decret 462/2015.

Actualment s'ha fet una exposició pública de zones blanques a les Illes Balears que no compten amb previsió per a la seva dotació per part dels operadors privats dins el termini previst. També s'ha enviat un esborrany de la convocatòria a la SETSI a l'espera que s'obtengui el preceptiu informe previst al RD 462/2015

Estat de tramitació: En estudi intern i bateria d'entrevistes ambs els operadors establerts a les Illes.

Link a la plataforma bandaampla

5. Contracte del servei d'implantació integral, suport i manteniment d'un gestor electrònic d'expedients de contractació, conveni, patrimoni i altres expedients de despesa per a l 'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental (CONTR13784/2019-Lot 1).

Lot 1: L'objecte d'aquest lot és la implantació d'un sistema de gestió de la informació integral en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental que permeti la gestió dels procediments de contractació pública, així com els expedients de conveni, patrimoni i altres expedients de despesa, incloent-hi, a més, la gestió del registre de contractes i de la Central de la Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com la licitació electrònica.

Estat de tramitació del contracte: en execució.

Preu d'adjudicació LOT 1:   4.023.003,16 € (IVA inclòs) (cofinançat en un 50% amb FONS FEDER).

Link a la plataforma contractació