Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

NORMATIVA AUTONÒMICA

Repositori normatiu autonòmic (1983-2019)


La base de dades Normativa Autonòmica és un repositori normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions, totes les lleis i tots els decrets promulgats des de l'any 1983 fins a l'actualitat, en la seva versió en català. Disposa d'un cercador que permet localitzar les lleis i els decrets mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

norma_autom.jpg

NORMATIVA AUTONÒMICA

El repositori és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a

 

Darreres actualitzacions

02/08/2019 Decret 65/2019, de 2 d’agost, pel qual es declara d’utilitat pública la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la
02/08/2019 Decret 62/2019, de 2 d’agost, pel qual es nomenen alts càrrecs de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors
02/08/2019 Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Veure totes