Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

NORMATIVA AUTONÒMICA

Repositori normatiu autonòmic* 


*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

La base de dades Normativa Autonòmica és un repositori normatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que recopila, amb les seves modificacions, totes les lleis i tots els decrets promulgats des de l'any 1983 fins a l'actualitat, en la seva versió en català. Disposa d'un cercador que permet localitzar les lleis i els decrets mitjançant alguna de les opcions següents:

—   Per l'any en què es varen dictar.

—   Per títol o número de norma. [+]

—   Per camp temàtic. [+]

—   Per terme exacte.

norma_autom.jpg

NORMATIVA AUTONÒMICA

El repositori és un instrument amb pretensió d'exhaustivitat, en què consta la totalitat de la normativa. Per aquest motiu, i a efectes sistemàtics, la informació es classifica i s’identifica visualment de la manera següent:

ico_verde.gif Normes vigents
ico_rojo.gif Normes derogades
ico_amarillo.gif Normes considerades fora d'ús o de vigència limitada
ico_azul.gif Decrets del/de la president/a


També disposau en aquest Repositori dels textos consolidats de les lleis i decrets autonòmics des de 1983.

Aquests textos no tenen caràcter oficial i s'ofereixen per facilitar la consulta de la versió vigent de les normes després de les seves modificacions.

Darreres actualitzacions

22/09/2020 Decret 28/2020 de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa
22/09/2020 Decret 29/2020 de 21 de setembre, pel qual es disposa el nomenament de la defensora dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears
12/09/2020 Decret 9/2020, de 9 de setembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es nomena personal eventual de la Presidència de les Illes Balears

Veure totes