Torna

Justícia en Català

Llenguatge administratiu

Les entitats que figuren a continuació organitzen cursos de llenguatge administratiu català en diferents modalitats (presencials i en línia).

L’EBAP organitza cursos de llenguatge administratiu i també convoca proves per avaluar aquests coneixements específics de català. Pot inscriure’s a aquests cursos:

El personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El personal dels organismes i dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El personal de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen.
El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears.

A més de cursos de llengua catalana de diferents nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2), l'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de llenguatge administratiu. Els cursos poden ser presencials, semipresencials i a distància. Amb els cursos de l’Institut d’Estudis Baleàrics us podeu preparar per a les proves lliures per obtenir un certificat oficial de coneixements de català que organitza la Direcció General de Política Lingüística.

L’Escola Municipal de Mallorquí, de Manacor, organitza cursos de llenguatge adiministratiu, a més de cursos de llengua catalana corresponents als certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (A2, B1, B2, C1 i C2). Els cursos són presencials i en línia.