Composició i òrgans

 

El CES s'estructura en tres grups. En el Grup I hi estan representades les organitzacions empresarials, en el Grup II, els sindicats i en el Grup III, diversos sectors productius i socials.

El CES té òrgans unipersonals i col·legiats.


ÒRGANS UNIPERSONALS

President

Rafel Ballester Salvà

Vicepresident 1r

Carmen Planas Palou

Vicepresidenta 2a

vacant

Secretari general Antonio Alcover CasasnovasÒRGANS COL·LEGIATS

PLE

GRUP I

Està format per 12 persones designades per les organitzacions empresarials més representatives:

a) Designats per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
b) Designats per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB)
 

GRUP II

Està format per 12 persones designades per les organitzacions sindicals més representatives:

a) Designats per la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO)
b) Designats per la Unió General de Treballadors (UGT)

GRUP III

Està format per 12 persones designades per diverses organitzacions sectorials i institucionals públiques:

a) Un representant del sector agrari
b) Un representant del sector pesquer
c) Un representant del sector d'economia social
d) Un representant de les associacions de persones consumidores i usuàries
e) Un representant de la Universitat de les Illes Balears
f) Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
g) Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient
h) Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental
 


COMISSIÓ PERMANENT
És l'òrgan de suport al Ple. Està formada pel president, sis vocals, dos per cada grup, i la secretària general del CES. Els vicepresidents poden assistir a totes les reunions de la Comissió Permanent.

President: Rafel Ballester Salvà

Titulars Suplents
Sergio Bertrán Damián Margalida Adrover Caldentey
Jordi Mora Vallbona Alfonso Rojo Serrano
Josep Ginard Vallcaneras José Luis García Vidal
Xisca Garí Perelló Sonia Saavedra Ferreira
Antonio Serra Puig Juan Manuel Costa Escanellas
Antonio Sierra Rincón Pau A. Monserrat Valentí


COMISSIONS DE TREBALL
Són grups d‟estudi encarregats d‟elaborar informes, projectes o propostes per sotmetre'ls al Ple. Estan compostes per un mínim de 3 i un màxim de 6 membres, determinats pel Ple.
Les comissions de treball poden ser permanents o específiques. Les comissions específiques es dissolen un cop finalitzades les funcions.
Actualment, les comissions de treball següents es troben en funcionament:

1. Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Àrees d'actuació: Economia i fiscalitat, Unió Europea i desenvolupament regional i cooperació per al desenvolupament, polítiques sectorials i medi ambient, ordenació del territori, habitatge i transports.

Presidenta: Margalida Adrover Caldentey

Vicepresident: Justo Saura Mercadal

Titulars Suplents
Margalida Adrover Caldentey María del Mar Muñoz Muñoz
Justo Saura Mercadal Jordi Mora Vallbona
Francesc Mellado Serra Eva Cerdeiriña Outerial
José García Relucio Sebastián Lora Sánchez
Joan Company Bauzá Josefa Gutiérrez Costa
Lluís Amengual Llabrés Juan Manuel Costa Escanellas


2. Ocupació i relacions laborals

Àrees d'actuació: Polítiques actives per a l'ocupació, relacions laborals i riscs laborals, ocupació i Seguretat Social, formació professional i polítiques d'ocupació relacionades amb els fons estructurals de la Unió Europea.

Presidenta: Sebastián Lora Sánchez

Vicepresidenta: Maria Àngels Aguiló Bosch

Titulars Suplents
Sebastián Lora Sánchez José García Relucio
Maria Àngels Aguiló Bosch Silvia Montejano Cofreces
Margalida Adrover Caldentey Antonio Gayà Gayà
Justo Saura Mercadal Alfonso Rojo Serrano
Antonio Serra Puig Antonio Sierra Rincón
Joan Pons Pons Joan Company Bauzá

 

3. Àrea Social

Àrees d'actuació: Salut i consum, assumptes socials, polítiques d'igualtat i polítiques d'integració, educació i cultura

President: Pau A. Monserrat Valentí

Vicepresident: Gabriel Ferragut Enseñat

Titulars Suplents
Pau A. Monserrat Valentí Carles Mulet Forteza
Gabriel Ferragut Enseñat Domingo Bonnín Bautista
Francisco Martorell Esteban Antonio Gayà Gayà
Alfonso Rojo Serrano Jordi Mora Vallbona
Eva Cerdeiriña Outerial Francesc Mellado Serra
Xisca Garí Perelló Sonia Saavedra Ferreira

 

4. Comissió de treball elaboració Memòria anual

Presidenta: Carles Mulet Forteza

Vicepresidenta: Silvia Montejano Cofreces

Titulars Suplents
Carles Mulet Forteza Joan Pons Pons
Silvia Montejano Cofreces Maria Àngels Aguiló Bosch
María del Mar Muñoz Muñoz Margalida Adrover Caldentey
Rafael Roig Grimalt Eduardo López Ramos
Miguel Ángel Romero Barrones José García Relucio
Luis Ramis de Ayreflor Cardell Josefa Gutiérrez Costa5. Comissió de treball de Seguiment H2030

President: Rafel Ballester Salvà

Vicepresident: Luis Ramis de Ayreflor Cardell

Titulars Suplents
Luis Ramis de Ayreflor Cardell Gabriel Ferragut Enseñat
Sergio Bertrán Damián Azucena Jiménez Ruiz
María del Mar Muñoz Muñoz Margalida Adrover Caldentey
Maria Àngels Aguiló Bosch Eva Cerdeiriña Outerial
Sebastián Lora Sánchez Xisca Garí Perelló
Lluís Amengual Llabrés Juan Manuel Costa Escanellas6. Comissió de treball de revisió del Reglament del CES

President: Gabriel Ferragut Enseñat

Vicepresidenta: Sonia Saavedra Ferreira

Titulars Suplents
Gabriel Ferragut Enseñat Josefa Gutiérrez Costa
Sonia Saavedra Ferreira Miguel A. Romero Barrones
Sergio Bertrán Damián María del Mar Muñoz Muñoz
Margalida Adrover Caldentey Azucena Jiménez Ruiz
Francesc Mellado Serra Eva Cerdeiriña Outerial
Luis Ramis de Ayreflor Cardell Lluís Amengual LlabrésNOTA: S'ha de tenir en compte que la composició del CES es pot modificar en produir-se canvis en la designació dels seus membres (Vegeu l'apartat de Normativa)