Creació

Des de l'adveniment de l'autonomia política i la constitució del Parlament s'ha expressat la necessitat que a les Illes Balears es creàs un Consell Econòmic i Social. Això no obstant, la qüestió es va abordar de manera més clara a partir dels pactes per a l'ocupació del 24 d'octubre de 1996, i del 12 de gener de 2000. A conseqüència del primer Pacte, es va incloure en la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, l'article 42 que incloïa el Consell Econòmic i Social i amb el segon Pacte, s'engegà la tramitació parlamentària de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.


La normalització institucional va tenir lloc amb la concurrència de tres aspectes: l'aprovació de la llei del Consell, el 30 de novembre de 2000, el nomenament dels consellers i conselleres mitjançant el decret 70/2001, de 18 de maig, i l'acte de constitució del Consell el 9 de juliol de 2001.