Funcions

FUNCIÓ CONSULTIVA

Emetre dictàmens preceptius i no vinculants en relació amb les matèries següents:

- Avantprojectes de llei, tret de l'Avantprojecte de llei de pressuposts generals, com també projectes de decret legislatiu, de decret del Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells insulars, independentment de la denominació que adoptin, sempre que els esmentats avantprojectes i projectes regulin de forma directa i estructural matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació. 

- Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment l'organització, les competències o el funcionament del Consell Econòmic i Social.

- Qualsevol altra matèria sobre la qual, d'acord amb l'establert en una llei, sigui obligatori consultar-lo.


Emetre dictàmens facultatius i no vinculants en relació amb les matèries següents:

- Projectes d'ordre de les conselleries i dels consellers del Govern de les Illes Balears i de disposicions reglamentàries dels consells insulars, que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.

- Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·licitin el Govern o les entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determina en aquest Reglament d'organització i funcionament.


FUNCIÓ INFORMADORA

Elaborar informes o estudis sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d'interès per a les Illes Balears.

Elaborar un informe anual, amb propostes i recomanacions abans de l'aprovació de l'Avantprojecte de llei de pressuposts generals.

Elaborar la memòria socioeconòmica anual sobre les activitats realitzades, amb els suggeriments i les observacions oportuns en relació amb la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
D'aquesta manera, s'elaboren dos documents: l'Informe d'Activitats anual del CES i la Memòria Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears.


FUNCIONS D'AUTOORGANITZACiÓ

Elaborar la seva pròpia proposta de pressuposts.

Elaborar el seu Reglament d'organització i funcionament.


ALTRES FUNCIONS

Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l'estudi i la difusió de matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.

Qualsevol altra assignada per llei.