Funcionament

El CES pot actuar a través del Ple i de la Comissió Permanent.

Les seves opinions s'expressen sota la denominació de Dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i no són vinculants. Es poden emetre seguint dos procediments distints:


PROCEDIMENT ORDINARI

Fases:

1. Entrada de sol·licitud de dictamen.

2. Tramesa a la Comissió de Treball perquè faci una proposta de dictamen i l'elevi al president del CES.

3. Treball en la comissió de treball corresponent.

4. Debat en el Ple o, per delegació del Ple, en la Comissió Permanent.

5. Emissió del Dictamen.

En aquest cas el termini ordinari d'emissió del dictamen és d'un mes.PROCEDIMENT D'URGÈNCIA

- El termini per emetre el dictamen es redueix a quinze dies, sempre que es faci constar d'una manera expressa i raonada la urgència.

- Tramesa de la sol·licitud urgent al president de la comissió de treball corresponent, amb indicació de la data límit del Ple en el qual es debatrà el dictamen.

- Emissió de la proposta de dictamen per la comissió de treball en les 48 hores abans de la celebració del Ple.

- Es poden presentar esmenes per escrit fins dues hores abans de la celebració del Ple.