13/2008, relatiu al Projecte de decret de modificació del D. 33/94, de desplegament de la disposició addicional 10ª de la Llei 7/07, de l'EBEP, i de l'art. 65 de la Llei 37/07 de funció pública de les Illes Balears

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Funció Pública
relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 33/1994, de 28 de març, i de desplegament de les previsions contingudes a la disposició addicional desena de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), i a l'article 65 de la llei 372007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document