Consell de Consum

El president, Rafel Ballester Salvà, ha participat en la sessió ordinària del Consell de Consum de les Illes Balears, òrgan de participació, informació, consulta i assessorament en matèria de consum i defensa del consumidor, en el qual tenen veu les associacions de consumidors i les organitzacions empresarials, a més de les diverses administracions.
Rafel ha fet una intervenció sobre les perspectives econòmiques per als pròxims mesos.

El secretari general, Josep Valero González, assisteix a l'esmentada sessió.

Data: 07/09/2022

Font de la fotografia: Consell de Consum

Links d'interés: