CT Àrea Social

Debat i, si escau, aprovació de la proposta de dictamen 2/2022 relativa a l’avantprojecte de llei de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears