Mesures d'organització del CES Illes Balears

El Reial decret 463/2020, de 14 març (BOE núm. 67, de 14 de març), ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Segons l’article 2 del Reial decret, aquesta declaració afecta tot el territori nacional.

D’altra banda, de conformitat amb les disposicions addicionals tercera i quarta, s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic, així com els relatius a caducitat i prescripció. En conseqüència, s’entenen suspesos temporalment els terminis per sol·licitar i emetre dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. El còmput d’aquests terminis es restablirà quan perdi vigència el Reial decret o les pròrrogues que s’adoptin.

En conseqüència, les oficines del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, durant el període de vigència del Reial decret 463/2020, mantindran el seu funcionament d’acord amb la normativa general dictada, garantint els serveis mínims. 

Per a més informació podeu descarregar el següent document