Reunió de la CT d'Àrea Social

Reunió de la Comissió de Treball d’Àrea Social per debatre les esmenes presentades al dictamen 15/2021 sobre el Reglament Orgànic dels Centres (ROC) amb l'assistència del DG de Planificació, Ordenació i Centres Antoni Morante.