Reunió 12/2022 de la Comissió Permanent

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació del dictamen 15/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears.
  3. Aprovació del dictamen 16/2022, relatiu a l’Avantprojecte de llei d’àrees municipals d’impuls comercial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  4. Precs i preguntes.

Data: 05/08/2022