Reunió 7/2022 de la Comissió Permanent

Reunió 7/2022 de la Comissió Permanent on s'ha aprovat el dictamen 9/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen els principis generals de funcionament dels serveis d'orientació professional i es regulen els requisits que aquests serveis han d'acreditar per a la inscripció posterior en el Registre d'entitats i els serveis d'orientació professional i els serveis complementaris.

A la reunió també s'ha parlat de la metodologia per a l'elaboració de l'estudi de les necessitats socioeconòmiques d'implantació de noves titulacions a la UIB.

23/05/2022

Links d'interés: