Reunió de la Comissió Permanent

Reunió de la Comissió Permanent per a debatre i, si escau, aprovar el dictamen 5/2022 relatiu al projecte de decret pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears