Sessió 11/2022 de la CT Social

Sessió 11/2022 de la comissió de treball de l'Àrea Social, presidida pel conseller Pau M. Monserrat, on s'ha aprovat per unanimitat la proposta de dictamen 23/2022 relativa al projecte de reglament del Consell Insular de Mallorca de centres d’atenció infantil de 0 a 3 anys de l’illa de Mallorca.

Data: 21/11/2022