Sessió 15/2022 de la Comissió Permanent

Sessió 15/2022 de la Comissió Permanent, celebrada de manera telemàtica on s'han aprovat els següents dictàmens:

  1. Aprovació del dictamen 21/2022, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la prestació del servei de transport escolar als centres educatius públics i als centres d’educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.
  2. Aprovació del dictamen 22/2022, relatiu al Projecte de Reglament del Consell Insular de Formentera, pel qual s’estableixen els principis d’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones majors, persones amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació de serveis socials comunitaris bàsics, el servei d’atenció primerenca, els serveis d’estades diürnes, els serveis residencials i els centres d’atenció polivalent a l’illa de Formentera per a aquests sectors de població.

Data: 11/11/2022