Sessió 16/2022 de la Comissió Permanent

Sessió 16/2022 de la Comissió Permanent on s'han aprovat aquests dos dictàmens:

  • dictamen 23/2022 relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular de Mallorca de centres d’atenció infantil de 0 a 3 anys de l’illa de Mallorca
  • dictamen 24/2022 relatiu a l’Avantprojecte de llei de les societats cooperatives de les Illes Balears