Sessió 1/2023 de la Comissió Permanent

S'ha aprovat el dictamen 1/2023 relatiu al Projecte de decret pel qual s’aproven els principis generals i directrius de coordinació relatius al mapa i la provisió mínima dels serveis socials a les Illes Balears.

També s'ha informat sobre les jornades de debat relatives a la comissió de treball de l'Horitzó 2030.

I, finalment, s'ha aprovat la presentació de l'informe Índex sintètic mediambiental de les Illes Balears així com el pla de comunicació adaptat a les necessitats del CES IB