Sessió 3/2023 de la CT d'Àrea Social

Sessió 3/2023 de la Comissió de Treball de l'Àrea Social a la qual s'ha aprovat la proposta de dictamen 6/2023 relativa al projecte de reglament pel qual es defineix la Cartera de Serveis Socials de Menorca 2023-2026.

Presidida pel conseller en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí.

Han participat:

Alfonso Rojo Serrano,
Xisca Garí Perelló,
Eva Cerdeiriña Outerial i
Juan Francisco Servera Villena

Data: 08/09/2023