Sessió 6/2023 de la Comissió Permanent

Sessió 6/2023 de la Comissió Permanent, presidida per Rafel Ballester Salvà.

Han assistit:

  • Josep Valero González, secretari general del CES

  • Juan Francisco Servera Villena, assessor jurídic del CES

  • Margalida Adrover Caldentey, en representació de CAEB

  • Pep Ginard Vallcaneras, en representació de CCOO

  • Pau A. Monserrat Valentí, en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries

  • Antonio Serra Puig, en representació del Consell de Mallorca

S'ha aprovat per unanimitat el dictamen 5/2023, relatiu al projecte de decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Data: 03/05/2023