Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Què és una seu electrònica?

Una seu electrònica és un lloc web que està a disposició de la ciutadania a Internet i del qual és titular una administració pública encarregada de gestionar-lo i administrar-lo, per mitjà del qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol moment i estalviant temps.

El dret de la ciutadania a relacionar-se i comunicar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques comporta la necessitat de definir clarament una seu administrativa electrònica, mitjançant la qual la ciutadania pugui accedir a la informació i als serveis de l’administració titular amb les mateixes garanties que si ho fes presencialment.

La seu electrònica s’ha de dotar, per tant, de les mesures jurídiques, organitzatives i tècniques que garanteixin que els continguts i els serveis es presten segons els principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat i identificació, i autenticació. 

La titularitat de la seu electrònica de la CAIB correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis que la integren.

La gestió i l’administració de la seu electrònica de la CAIB corresponen a la Direcció General d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa; als òrgans directius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als òrgans inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 113/2010 quant a la gestió concurrent dels continguts, i a la Direcció General d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa, a través de l'Oficina d'Administració Electrònica a l’hora de revisar-ne la informació i de mantenir actualitzat l’Inventari de procediments. 

 

Normativa sobre la seu electrònica:

Estatal:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Autonòmica:

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears